Gå til hovedindhold
You are at:

Trongårdsskolen er mobilfri skole

Pr. 1. august 2023 er Trongårdsskolen mobilfri. Beslutningen er taget på baggrund af god dialog og samarbejde mellem ansatte, skolebestyrelsen, elevrådet og skolens ledelse.

 

Endeligt besluttet i skolebestyrelsen juni 2023 

Formålet med den mobilfri skoledag er at styrke elevernes generelle trivsel samt øge deres muligheder for fordybelse og læring. Desuden at skolens elever på alle årgange oplever øget nærvær og stærkere fællesskaber.

Principper for mobilfri skoledag

Den mobilfri skole skal ses i sammenhæng med skolens samlede arbejde med at sikre elevernes digitale dannelse. I løbet af skoledagen er vi fælles om at lære noget, også når det gælder digitalisering og brug af medier og IT-udstyr. Skolen sætter dog rammerne for brugen af digitale medier og lægger vægt på samvær og nærvær i undervisningen, og vil fortsat have fokus på at udvikle elevernes digitale dannelse og uddannelse ved at undervise i digital adfærd, teknologiforståelse og udvikle elevernes kompetencer til at være aktive og nysgerrige skabere og brugere af IT.

I samarbejde med elever og forældre understøtter skolen, at eleverne udvikler en kritisk og sund netetik, gode vaner og fornuftig adfærd på sociale medier, og at eleverne lærer at vælge det online/digitale til og fra.

Mål:

Der er fire overordnede mål med den mobilfri skoledag.

 • At øge elevernes samlede trivsel i såvel læringsrummet som i frikvartererne og på SFO.
 • At lærere, pædagoger og elever oplever en styrket fordybelse i skolens undervisning.
 • At eleverne oplever styrkede fysiske, ”analoge” fællesskaber i frikvartererne.
 • At eleverne fortsat præsenteres for det lærervalgte, relevante, digitale indhold i undervisningen, samt at elevernes digitale dannelse er i konstant udvikling.

Retningslinjer

 • For elever:

  Alle elever møder hver morgen i eget klasseværelse.

  Elever der medbringer mobile enheder, afleverer dem ved skoledagens start. (Med mobile enheder menes mobiltelefoner, tablets, smartwatches m.v.).

  De mobile enheder udleveres igen, når skoledagen er slut, eller efter SFO.

  Mobile enheder opbevares forsvarligt i et aflåst skab i løbet af skoledagen.

  Lærere og pædagoger beslutter hvornår mobile enheder inddrages i læringsmæssig sammenhæng.

  Elever der møder for sent til 1. lektion i et faglokale, afleverer den mobile enhed til læreren, der efter endt lektion indleverer den på kontoret, hvor den opbevares indtil skoledagen er slut.

  Elever i 7.-9. klasse der har “arbejd selv” grundet vikartime, får udleveret deres mobile enhed, uanset om de arbejder hjemme eller på skolen.

  På klub Tronen må eleverne benytte mobile enheder efter kl. 15.

  Der kan laves individuelle aftaler f.eks. i forbindelse med medicin.

  Anvendelse og medbringelse af elektroniske enheder sker ubetinget på forældrenes/elevens eget ansvar. Skolens forsikring dækker ikke evt. skader eller tyveri.

 • For medarbejdere

  Skolens medarbejdere er rollemodeller og efterlever retningslinjerne i læringsrum og sammen med eleverne.

  Skolens medarbejdere har mobilen med i klasserummet, da den anvendes som arbejdsredskab.

  Klasseteamet afgør, hvorvidt mobile enheder må anvendes på lejrskoler eller andre ture ud af huset.

 • For forældre:

  Hvis der skal gives en vigtig besked til eleven i undervisningstiden, kan kontoret kontaktes.

  Hjælp skolens medarbejdere og kom i god tid for at hente børn fra SFO, til tandlægeaftaler m.m. da skolens kontorpersonale ikke kan videregive beskeder om dette.