Gå til hovedindhold
You are at:

Skoleudviklingssamtale forår 2023

Trongårdsskolen

Formålet med skoleudviklingssamtalen

Fra dette skoleår 2022/23 er skoleudviklingssamtalen obligatorisk jf. Folkeskoleloven. Formålet med skoleudviklingssamtalen er at skabe ramme for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen i et samarbejde mellem skolens ledelse og forvaltningen, hvor vi der stiller skarpt på skolens aktuelle situation og udvikling. Intentionen er at styrke den fælles viden og forståelse af skolens udfordringer, udviklingsområder og de udviklingsindsatser, der iværksættes fremadrettet. Skoleudviklingssamtalen tager afsæt i, hvordan elevernes læring, dannelse og trivsel bedst styrkes i skole og SFO.

I dette skoleårs udviklingssamtaler, skal vi som et fælles skolevæsen have fokus fra ”Den kommunale redegørelse”:

 • Udvikling af skolens læringsmiljø med henblik på, at alle elever modtager undervisning tættest muligt på almenområdet
 • Fokus på undervisningsformer og -indhold, som sigter på at øge elevernes trivsel (med udgangspunkt i Center for Ungdomsforsknings forskning om tempo, præstation og psykologisering) 

NOTAT

Ud fra ovenstående fremhæver Trongårdsskolen nedenstående indsatser for skoleåret 22/23, som skolen har haft særlig fokus på:

 • Elevpauser med indhold
 • Forebyggende indsatser og ”Båndet”
 • SFO med et stærkt forældresamarbejde
 • Et attraktivt klubtilbud
 • Overgange
 • Læsning
 • Udvikling af relationskompetence
 • Udvikling af et forudsigeligt klassemiljø
 • Medarbejdertrivsel

Elevpauser med indhold

Skolen arbejder på at blive mobilfri i det kommende skoleår. Skolen har i indeværende skoleår haft fokus på at skabe bedre pauser for eleverne. I den forbindelse har der været prioriteret mere pædagogisk personale omkring eleverne i pausetiden.

Elevråd og medarbejdere har særligt fokus på overgangen fra undervisning til pause og fra pause til undervisning samt, hvad det gode frikvarter skal indeholde.

5. årgang har støttet pauseaktiviteterne ved at være legepatrulje for de yngre elever.

I det kommende skoleår udvides indsatsen, og der afsættes ressourcer til, at lærerne kvalificerer aktivitetsmuligheder, og til at være omkring eleverne i aktiviteterne.

Forebyggende indsatser og ”Båndet”

Skolen har i indeværende skoleår haft fokus på forebyggende indsatser og har i den forbindelse oprettet ”Båndet”, der er et sted, hvor en lille gruppe elever kan være i 3.-4. lektion. Eleverne får plads i ”Båndet” gennem en intern visitationsproces, og der er plads til ca. 6 elever på samme tid. I ”Båndet” arbejder eleverne med et fagligt eller et socialt mål, og tilbuddet har i indeværende skoleår været målrettet elever på 0.-5. årgang. I skoleåret 2023/2024 tilstræbes det at udvide tilbuddet, så de ældre elever også kan få forløb i ”Båndet”.  Ligeledes udvides tilbuddet også i SFO-tiden.

Skolen har et årshjul for trivsel, som LKT-teamet er tovholdere på. Der er venskabsklasser og årlige trivselsdage, hvor klasseregler, antimobbestrategien og trivselsundersøgelsen gennemgås. Skolen anvender Klassetrivsel.dk to gange om året og efter behov og som supplement til den landsdækkende trivselsmåling.

SFO med et stærkt forældresamarbejde

Den pædagogiske udvikling i SFO og Klub følger skolens samlede udvikling, da der er pædagoger med i alle klasser til og med 5.årgang. Der tilrettelægges parallelle forløb mellem skole og fritid for at skabe de bedste forudsætninger for et professionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Der har i skoleåret 2022/2023 været fokus på at udvikle de fysiske rammer i SFO’en, hvor skolen etablerede et samarbejde med CAE (Center for areal og ejendomme). Projektet gik ud på at inddrage elever og forældre i små renoveringsprojekter for at skabe større ejerskab til stedet og for at øge ansvarligheden over for de fysiske rammer. For at styrke samarbejdet mellem forældre og SFO og Klub inddrages forældrene i vores forskellige aktiviteter og arrangementer – herunder: Kaffemik, Kulturuge, Rollespilsuge og julearrangementer.

Et attraktivt klubtilbud

Klubben har i skoleåret 2022/2023 haft fokus på at fastholde og rekruttere medlemmer. For at blive et attraktivt tilvalg har ledelse og medarbejdere omkring Klubben taget eleverne med på råd. Der har været afholdt dialogmøder og etableret ambassadørordninger, hvorigennem elevstemmerne er blevet hørt.

Samarbejdet med andre klubber og med Ungdomsskolen er blevet styrket, og skolen ser gode muligheder i dette samarbejde. Trongårdsskolen har med succes afholdt personalefest for alle klub-personaler og ledere.

I det kommende skoleår vil der fortsat være fokus på at udvikle Klubben.

Overgange

På Trongårdsskolen arbejdes der systematisk med overgange fra børnehave til skole. Besøgsdage, overleveringsmøder, evalueringsmøder m.m. ligger fast fra begyndelsen af året. Der har været et særligt fokus på ”majgruppen”, hvor der i personalegruppen omkring dem, har været fokus på at udvikle specialpædagogiske kompetencer.  I skoleåret 2023/2024 vil skolen have et særligt fokus på den samlede forældregruppe omkring det nye b-spor.

Læsning

Der ses en tydelig progression i skolens læseresultater for elever i 1. klasse. I skoleåret 2023/2024 vil skolen prioritere en indsats på mellemtrinnet, for at styrke læsefærdighederne yderligere.

Børnehaveklasselederne på Trongårdsskolen har haft et samarbejde med læsecentret omkring begynderlæsning, og skolen har netop ansat en ordblindelærer, for at styrke indsatserne omkring de ordblinde elever.

På Trongårdsskolen vil der i skoleåret 2023/2024 være større fokus på de skriftlige karakterer, da eleverne ved afgangsprøverne klarer sig markant bedre i de mundtlige prøver end i de skriftlige.

Udvikling af relationskompetence

På Trongårdsskolen arbejdes der med en fast struktur for kompetenceudvikling af relationskompetence gennem observation og læringssamtaler. En gruppe lærere og pædagoger har funktion af ”Vejvisere”, og disse står for koordination af observationer med en efterfølgende læringssamtale. Skolen har samarbejdet med Louise Klinge om denne indsats.

Udvikling af et forudsigeligt klassemiljø

I forbindelse med iværksættelse af b-sporet, har skolen et særligt fokus på, hvordan vi skaber trygge og forudsigelige klassemiljøer, der samtidig tilbyder en høj grad af fleksibilitet.

For børn med en anderledes neuroprofil, er det afgørende, at vi arbejder med facilitering af det gode klassefællesskab. For de fleste andre børn skaber det forudsigeligelighed og tryghed og kan i bedste fald give dem et større overskud og en større glæde i skolelivet.

Det kræver tydelig klasseledelse, som forudsætter, at lærere og pædagoger føler sig klædt på til for at kunne løfte opgaven.

I forbindelse med opstart af skolens B-spor, vil konsulent Christina Sommer holde 7 oplæg fordelt på pædagoggruppen og lærergruppen i løbet af skoleåret 2023/24. Herudover vil 0.årgansteamet samt LKT-teamet deltage i supervision 4 gange i løbet af skoleåret.

Medarbejdertrivsel

Siden den sidste APV har ledelsen haft fokus på medarbejdertrivsel og har i skoleåret 2022/2023 arbejdet systematisk med inddragende processer i forskellige udvalg. Ledelsen oplever, at dette har resulteret i, at langt flere i personalegruppen ønsker at bidrage aktivt i udvikling af skolen.