Gå til hovedindhold
You are at:

Skolens principper, retningslinjer og procedurer

Med henved 700 elever og 120 voksne er det vigtigt med en fælles måde at gøre tingene på. Derfor har vi udarbejdet en række principper.

Princip for kommunikation

 • Formål

  Vi kommunikerer klart, åbent og ærligt om de emner og forhold , der er relevante for skolens interessenter - elever, medarbejdere, forældre og det omgivne samfund.

 • Mål

  At alle skolens interessenter føler sig rettidigt informeret om relevante forhold.

 • Det vi forventer af hinanden

  At eleverne bliver mødt med anerkendelse og opmærksomhed, når de henvender sig til skolens medarbejdere.

  At skolen informerer så hurtigt som muligt, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige udfordringer for en elev.

  At skolen behandler bekymringer fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter.

  At klassens lærere og pædagoger orienterer om klassens trivsel og udvikling.

  At skolens personale svarer på henvendelser fra forældre indenfor tre arbejdsdage.

  At forældrene, som hovedregel, kontakter skolens ansatte indenfor deres træffetider

  At forældre, der er bekymret om deres barns skolegang, som udgangspunkt tager direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning, retter forældrene henvendelse til afdelingslederen og/eller skolelederen.

  At forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, så vidt muligt tager direkte kontakt til det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen orienteres, hvis det kan bidrage til løsning af konflikten.

  At forældrene retter henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de oplever, at de principper, ordensregler, værdiregelsæt og antimobbe strategi, som skolebestyrelsen har fastsat, ikke efterleves.

Princip for brug af mobile enheder

 • Formål

  At udvikle elevernes forståelse af og bevidsthed om, hvornår og hvordan brugen af mobile enheder kan og skal foregå i skoletiden.

 • Mål

  Mobile enheder er blevet en naturlig del af børns og unges hverdag, og de har en stor betydning i børne- og ungekulturen.

  Skolen skal derfor, i samarbejde med elever og forældre, understøtte, at eleverne udvikler en kritisk og sund netetik. Mobile enheder kan bruges som oplysnings- og undervisningsredskab, som kommunikationsredskab og som spilleenhed. It og medier er et tværgående tema, som skal indtænkes i alle skolens obligatoriske fag.

  Kvalificeret brug af it og medier i undervisningen kræver, at it ikke betragtes isoleret, men som en integreret del af undervisningen og som et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen. Der arbejdes med anvendelse af IT programmer og netetik på alle klassetrin. Skolens IT-patrulje uddanner IT-agenter i alle klasser.

  Fritidsdelen tilbyder kontrollerede medieværksteder, hvor det pædagogiske personale hjælper og understøtter børnene i en god webkultur og danner rammen for det digitale fællesskab. Elevrådet vil arbejde med initiativer, der opfordrer til mobilfri perioder for en årgang, afdeling eller hele skolen. Det er læreren og pædagogen, der vurderer og bestemmer, hvornår den mobile enhed anvendes i undervisningen og i frikvartererne.

  Med mobile enheder menes mobiltelefoner, iPads, iwatches mv.

  Hvis der skal gives en vigtig besked til eleven i undervisningstiden, kan kontoret kontaktes. Ved gentagne overtrædelser af retningslinjerne, kan elevens mobile enhed inddrages af lærer/pædagog.

  Det er hjemmets eget ansvar, når mobile enheder medbringes i skolen.

 • 0.-1. klasse

  Eleverne har ikke ikke mobile enheder med i skole.

 • 2.-3.klasse

  Undervisning: Elevens mobile enhed er slukket i skoletasken, medmindre den anvendes i undervisningen.

  Frikvarter: Elevens mobile enhed er slukket i tasken.

  SFO: I hverdagen er SFO uden mobile enheder. Børn i store SFO  kan anvende egen mobil, når der skal ringes hjem - dog kun efter aftale med den voksne i krydseren.

 • 4.-5.klasse

  Undervisning: Elevens mobile enhed er slukket i skoletasken, medmindre den anvendes i undervisningen.

  Frikvarter: Elevens mobile enhed er slukket i tasken.

  Klub: Man kan anvende mobile enheder efter lyst, dog vil det pædagogiske personale opfordre medlemmerne til at begrænse brugen af devices og have ekstra fokus på de børn, der fravælger de øvrige aktiviteter. Computerrummet tilbyder 30 min. spilletid om dagen. Klubben understøtter det digitale fællesskab med computerrum, PlayStation og Xbox.

 • 6.-10.klasse

  Undervisning: Elevens mobile enhed er slukket i skoletasken, medmindre den anvendes i undervisningen.

  Frikvarter: Eleven må bruge sin mobile enhed i frikvartererne, medmindre andet er aftalt i klasseteamet.

  Ungdomsklub: Børnene har fri adgang til deres mobile enheder. Ungdomsklubben understøtter det digitale fællesskab med computerrum, PlayStation og Xbox.

At være kontaktforældre

 • Formål

  At fungere som talerør for klassens forældre og være skolens direkte samarbejdspartner.

 • Mål

  At støtte og koordinere forældreindsatsen omkring klassens sociale liv.

 • Det vi forventer af dig

  Medvirker til at forældrene lærer hinanden godt at kende

  Tager godt imod nye elevers forældre

  Deltager i planlægning af klassens forældremøde

  Deltager i skolebestyrelsens forældremøde

  Bidrager til, at forældrene får diskuteret relevante emner, der understøtter klassens trivsel

  Bidrager til forventningsafstemning omkring ansvar for elever, lærere og forældre

  Koordinerer eller uddelegerer sociale arrangementer i klassen

  Bidrager til konstruktiv dialog imellem elever, forældre og lærere

  Kontaktforældre skal ikke indgå som konfliktløsere

  Hvis der opstår kritik i forhold til enkeltpersoner, rettes der direkte henvendelse til læreren eller til skolens ledelse

  Skolen har det fulde ansvar i forhold til personsager

 • Kontaktforælderfolder

  Læs vores folder om at være kontaktforælder. Klik her

Princip for lejrskole

 • Formål

  Lejrskoleophold er undervisning over flere dage med mindst én overnatning henlagt til en lokalitet uden for skolen.

 • Mål

  At give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke gøres i skolen med hensyn til ener og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning.

  Der er som udgangspunkt mødepligt. For elever, der ikke deltager i lejrskolen, fordi det ikke er muligt for dem, tilrettelægger skolen anden undervisning.

  Forældrebetalingen udgør den gældende kostpris - 74 kr. pr. dag 2019                

  I afdeling 1 arrangeres lejrskole med 4 overnatninger enten i foråret for 4. årgang eller efteråret for 5. årgang indenfor samme budgetår.

  I afdeling 2 arrangeres lejrskole på 8. årgang med 4 overnatninger i løbet af skoleåret.

  For begge ture gælder, at der rejses indenfor landets grænser.

  Hvis lærere og klassens forældre sammen vurderer, at klassen skal deltage i aktiviteter på turen, der forudsætter finansiering udover de af skolen afsatte midler, er det forældrenes opgave at iværksætte initiativer til indtjeningen.

  Der aftales ordensregler i forbindelse med lejrskoleopholdene. Overtrædelse af disse kan medføre, at forældre før opholdet er slut, skal afhente deres barn - eller at barnet, hvis det vurderes forsvarligt, sendes hjem på forældrenes regning.

  Godkendt i bestyrelsen 29.10.19

Princip for vikardækning

 • Formål

  Vikardækning sker med fokus på at skabe rammer for mest mulig læring.

  Vikardækning af personalet dækkes, så der er mindst muligt afbræk i den planlagte undervisning.

 • Mål

  Ved vikardækning videreføres lærerens arbejde i klassen, så vidt det er muligt. Vikardækningen sker efter skolens konkrete vurdering og ønskes løst bedst muligt i forhold til den økonomiske ramme.

 • Det vi forventer af hinanden

  Ved akut sygdom bliver vikardækningen primært varetaget af skolens personale og tilkaldevikarer.

  Ved planlagt fravær sørger læreren for relevant materiale til klassen. Elever og forældre er orienteret.

  Fra børnehaveklasse til 6.klasse vil der være en medarbejder til stede, som varetager undervisningen eller sørger for andre aktiviteter.

  I 7. - 9.klasse kan eleverne arbejde selvstændigt i klassen eller hjemme, hvis skolen vurderer, at der er mulighed for læring. 

  Ved akut fravær kan lærerne for den supplerende undervisning og støttelærere undtagelsesvis varetage vikardækningen.

  Skolen bestræber sig på, at manglende vikardækning ikke rammer en klasse eller en årgang i større grad end andre.

Trafikpolitik

 • Formål

  Vi vil give de bedste forudsætninger for, at elever, forældre og skolens medarbejdere kan færdes sikkert omkring i og uden for skoletiden.

 • Mål

  At skabe trygge forhold på skolevejen og sikre fælles rammer for trafiksikkerheden i forbindelse med skolens undervisning ude som hjemme. 

 • Skolevejen

  Der er skolepatrulje 7:45 til 7:55 ved fodgængerfelterne på henholdsvis Hjortekærsvej/Trongårdsvej og på Trongårdsvej ved Trongårdsskolen.

  Vi opfordrer alle forældre, der kører deres børn til skole, til at sætte børnene af på de anviste plader - enten på afsætningsbanerne eller benytte båsene på parkeringspladsen på Trongårdsvej.

 • Undervisning og brug af cykelhjelm

  På Trongårdsskolen foregår trafikundervisningen igennem elevernes skoletid som skitseret nedenfor.

  • 0.klasse Gåprøve
  • 1.klasse Alle børn cykler
  • 2.klasse Alle børn cykler
  • 3.klasse Alle børn cykler
  • 4.klasse Minihjelm
  • 4.klasse Lys på med Ludvig
  • 6.klasse Cyklistprøve
  • 8.klasse Sikker trafik Live
  • 8.klasse 360 grader/Skillevejen

   Når en klasse tager afsted på tur på cykel, skal alle elever bære cykelhjelm.

  Har en elev ikke en cykelhjelm, kan dette lånes på skolen. Hvis eleven ikke vil benytte cykelhjelm, kan vedkommende ikke deltage i turen, og vil blive henvist til undervisning i en anden klasse på skolen indtil egen klasse er hjemme igen eller ved skoledagens ophør.  Møder en elev i skole uden cykel, opfordres denne til at låne en cykel af en anden elev på skolen. Er dette ikke muligt gælder reglen som ovenfor, at eleven undervises i en anden klasse.

  Kun i særlige tilfælde kan en elev med forældretilladelse møde på destinationen. Dette skal forinden være aftalt med læreren.

 • Det forventer vi af hinanden

  Alle, store som små, skal fungere som rollemodeller for hinanden.

  Da børnene lærer af det, de ser, de voksne gør, er det af vital betydning, at de opfører sig hensigtsmæssigt i trafikken.

  Vi henstiller til, at alle der har et ærinde på Trongårdsskolen respekterer skolepatruljens anvisninger.

  Som forældre kan du:

  • Træne skolevejen med dit barn
  • Arrangere gå og cykelbusser
  • Cykle eller gå til skole
  • Respektere skolepatruljen
  • Bruge cykelhjelm
  • Sætte farten ned og køre efter forholdene

Retningslinje for reklamering i forhold til skolens elever

 • Sponsorering, rekruttering og reklamering

  Skoler og daginstitutioner er private områder, hvor markedsføring som udgangspunkt ikke må finde sted. Reklamering på skoler og daginstitutioner må kun finde sted, når skolens/institutionenes leder har givet tilladelse til det. Det er skolen, der i dialog med forældrene, har ansvaret for, hvilke reklamepåvirkninger børn og unge skal udsættes for.

  Der må ikke uddeles eller opsættes reklamer blandt eleverne uden skolens tilladelse. Skolens leder censurerer alle generelle henvendelser udefra om at få eleverne i tale.

  Idrætsorganisationer og andre interesseorganisationer er velkomne til at samarbejde med skolen på ovenstående præmisser.

Retningslinje for brug af levende billeder i skoletid og i SFO

 • Formål

  At sikre pædagogisk velovervejet brug af levende billeder i skoletid og i SFO

 • Mål

  At engagere og aktivere eleverne hele skoledagen gennem nærvær og tilstedeværelse, og at eleverne ikke oplever brug af af levende billeder uden en pædagogisk grund og altid i relation til en undervisningssituation.

 • Det vi forventer af hinanden

  At levende billeder i skoletid og i SFO benyttes med et pædagogisk velovervejet formål og altid indgår som en del af undervisning og eller dannelse.

  At det indhold der forevises er alderssvarende og reklamefrit.

Retningslinje for røgfri arbejdsplads

 • Formål

  Retningslinjen skal bidrage til, at vi på Trongårdsskolen har en sikker og sund arbejdsplads, hvor ledelsen og medarbejdere i fællesskab løser kerneopgaven med henblik på at skabe værdi for elever, medarbejdere og forældre.

  Retningslinjen skal ses som et supplement til Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede retningslinje om ansattes rygning, der sikrer, at alle kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø uden de umiddelbare gener og den sundhedsfare, der er ved passiv rygning.

  Den bidrager ligeledes til at forebygge og begrænse omfanget af rygning generelt i og omkring skolen.

 • Indhold

  Trongårdsskolen er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid med undtagelser. Det betyder, at det er tilladt for de ansatte at ryge i deres pauser uden for skolens matrikel. Dette gælder for alle, der færdes på Trongårdsskolen. For skolens elever gælder det, at der er røgfri undervisningstid, herunder også på lejrskoler og ekskursioner.

  Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel, og rygeforbuddet omfatter alle former for tobak samt e-cigaretter.

  Sanktioner  

  Ansatte forventes at overholde gældende politikker og retningslinjer. Overtrædes denne retningslinje af en ansat, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, jf. kommunens retningslinje om ansattes rygning.

  Denne retningslinje er aftalt i Trongårdsskolens MED-udvalg, og den omfatter alle, der færdes på arbejdspladsen.

  Retningslinjen revideres hvert år.

  Retningslinjen kan opsiges med tre måneders varsel, men kan i øvrigt altid ændres, hvis der er enighed herom. Jævnfør i øvrigt kommunens politikker og generelle retningslinjer på området samt Lov om røgfrie miljøer m.v.