Gå til hovedindhold
You are at:

Skolen er værdibaseret

Lyngby- Taarbæk Kommunes skoleudviklingsstrategi er beskrevet i: Skoleudviklingsstrategi 2020, Inklusionsstrategien, Naturfagsstrategien og Læringsgrundlaget 0-18 år.

Vision, mål, strategi, delmål og handlingsbeskrivelser er hinandens forudsætninger, og grænserne er flydende. Eleverne vælger så at sige selv, om skolens mål opfyldes. Opgaven for forældre, ledelse og medarbejdere er i samarbejde at sikre muligheden for at opfylde målene. Det vil vi gøre ved:

  • at værdsætte udvikling og refleksion
  • at møde hinanden med anerkendelse og respekt
  • at skabe gode rammer for læring og trivsel
  • at værne om fællesskabet

Skolen som organisation

Struktur, proces og kultur er hinandens forudsætninger og skaber skolens kerne og fortsatte udvikling. Opgaven for ledelse, medarbejdere og forvaltning er i samarbejde at sikre mulighed for, at Trongårdsskolen udvikles i overensstemmelse med skolevæsenets krav og forventninger, så vi skaber læring og trivsel for alle.

Medarbejderen omsætter Lyngby-Taarbæk Kommunes og Trongårdsskolens udviklingsmål til praksis. Det er ledelsens intention til stadighed at sikre rammer og mulighed for, at dette sker med engagement og ansvarlighed.

Den lærende elev

På Trongårdsskolen definerer vi den lærerne elev ved fire begreber - at være god til og tryg ved at samarbejde, at være nysgerrig, at være reflekterende og at være vedholdende. Udover at forstå de fire kompetencer i den daglige undervisning, arbejdes der med forståelsen af begreberne til Læringssamtalen, hvor eleven er med til at formulere sin egen udvikling inden for områderne.

Samarbejde vedholdende nysgerrig reflekterende
Den lærerende elev

Fælles forventninger

Vi har udarbejdet fælles forventninger, som gælder for alle, som har indflydelse på elevernes trivsel på skolen, læring mv.

Det vil sige, vi har forventninger til eleverne og medarbejderne på skolen samt forældrene. Vi har et sæt grundlæggende regler for opretholdelse af god ro og orden på skolen, og på den måde håber vi, at vi hver især altid er klar over, hvilken rolle og hvilket ansvar vi har i relation til hinanden. Det, mener vi, vil give de bedste forudsætninger for, at vi også fremover vil opleve, at Trongårdsskolen er et godt sted at være og er et sted, der sikrer eleverne trivsel og læring.

Det faglige niveau skal højnes for den enkelte elev.

Skolens samværsnormer er vedtaget af Skolebestyrelsen på baggrund af drøftelser med repræsentanter for elever, medarbejdere samt forældre. Alle parter bakker således op om dette.

På baggrund af disse samværsnormer udarbejder klassen i begyndelsen af hvert skoleår sine egne samværs- og ordensregler, som fremsendes til hjemmet. 

Skolens Antimobbeplan og Omsorgsplan tager afsæt i Trongårdsskolens værdigrundlag.

På Trongårdsskolen har vi følgende fælles forventninger til hinanden

Forældrene støtter og hjælper barnet med at opfylde ovenstående mål.