Gå til hovedindhold
You are at:

Beredskabsplan

Skolens beredskabsplan indeholder procedurer og retningslinjer for håndteringen af de forskellige typer beredskab.

Beredskabsplanen godkendes hvert år i MED-udvalget.

Beredskabsplanen indeholder:

 • I tilfælde af offentlige sirener:
  • Lærerne bringer eleverne inden døre og lukker døre og vinduer
  • Eleverne samles derefter på skoletorvene – afd. 1 på indskolingstorvet, afd. 2 samt 10. klasse på skoletorvet med lærerne
  • Administrationen samles på kontoret /teknisk service skal slukke ventilationsanlægget. Kontoret giver besked videre gennem højttaleranlægget.

   

 • I tilfælde af anden udefra kommende trussel:

  Man tager de nødvendige forholdsregler for elever og personale i samarbejde med de relevante myndigheder.

  Skolen informerer hele skolen via kaldeanlægget eller mundtligt. Ved kodeord skal alle mobiltelefoner være slukkede

 • Brandinstruks skolen:

  I tilfælde af brand – eksplosion – ulykke evakueres skolen ifølge evakueringsplan – ophængt på røde sedler i alle klasserne

  Beredskab - mødested
  Oversigt over skolen hvor vi mødes ved evakuering

   

  Man forlader bygningen, som man går og står

  • Forlad bygningen ad nærmeste udgang eller via den vej, der er anvist på den ophængte plan i klassen. Husk at lukke alle vinduer
  • Voksne følger de børn, de har ansvaret for, ud på området langs huset ved lærerværelset. Se de røde sedler, der er opsat i alle lokaler
  • Skolens ledelse og sekretærer afsøger skolens område efter nærmere fastlagt plan, viceskoleleder møder klasserne på det aftalte sted med ajourførte klasselister og sørge for registrering af alle elever
  • Teknisk service-personalet lukker ovenlys-vinduer på skoletorvet
  • Teknisk service-personale lokaliserer branden, står for kontakten til indsatslederen og modtager brandvæsenet
  • Hvis brandalarmen sker i et frikvarter, er det den lærer, der skal have klassen i efterfølgende time, der overtager kontrollen med klassen.

  HUSK – at børnenes sikkerhed er vores ansvar

  Når brandvæsenet giver klarmelding, afblæses alarmen, og man kan vende tilbage til bygningen.

  Lærere og pædagoger, der møder en klasse uden lærer, overtager kommando over klassen.

   

  Evakuering foregår via de anviste udgange. Hvis trappen fra 1. sal ikke er fri, benyttes trappen i den modsatte ende. Hvis den ikke er fri, holdes eleverne tilbage, indtil der er frit.

  Hvis en elev eller voksen ikke kan komme ud, skal man fra vinduet gøre opmærksom på, at man er fanget.

  Personalet på kontoret forlader kontoret ved mindste fare for røg på gangen.

  Viceskoleleder/teknisk serviceleder gør indsatslederen opmærksom på

  • Manglende elever/lærere/pædagoger
  • Personer fanget i lokaler
  • Lokalisering af brandsted

  Personale kan evt. benytte opstillede slukningsmidler til at begrænse udbredelsen af branden

   

  Al røg er farlig – varm røg vil stige til loftet, langs gulvet er der mindst røg og bedst sigte. Kommer der røgudvikling, krybes der langs gulvet ud af lokalet.

   

  Brand breder sig:

  • Opad på sekunder
  • Vandret på minutter
  • Nedad på timer

  Man forlader ikke lokalet for at hente slukningsmidler – evakueringen er det vigtigste.

   

  Udgange skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og må ikke være spærret af møbler eller inventar af nogen art. Flugtvejs- og branddøre må ikke blokeres af materialer og andet, der kan forhindre evakuering.

   

  De røde evakueringssedler, der er opsat i klasserne og på fællesarealerne må ikke dækkes over eller nedtages

   

  Behov for genhusning

  Løsning på kort sigt:

  Fritidsklubben Tronen kan i tilfælde af behov for genhusning benyttes som midlertidigt opholdssted. 

  Behovet vurderes i samarbejde med Center for Uddannelse og Pædagogik, i tilfælde af at der er tale om længerevarende genhusning.

 • Brandinstruks SFO:

  I tilfælde af at brandalarmen lyder uden for almindelig skoletid, evakueres SFO i henhold til skolens evakueringsplan.

  Når brandalarmen lyder, er SFO-lederen eller den aftalte stedfortræder ansvarlig for at udprinte de såkaldte brandlister fra det elektroniske SFO-system. Derefter er personalet, efter nærmere intern aftale, ansvarlig for at gennemsøge bygningen for eventuelt tilbageblevne elever.

  SFO-lederen står som ansvarlig og gør indsatslederen opmærksom på

  • Evt. manglende elever/pædagoger
  • Personer fanget i lokaler
  • Lokalisering af brandsted

  Personale kan evt. benytte opstillede slukningsmidler til at begrænse udbredelsen af branden.

 • Brandinstruks - Klub Tronen:
  • Tilkald brandvæsenet

  Hvad er der sket?

  Er der kommet nogen til skade – og hvor mange?

  • Foretag varsling af hele klubben

  Man skal sikre sig, at alle, der er på arbejde, har forstået situationens alvor.

  • Foretag evakuering af børn

  Gå til samlingsstedet – den store græsplæne foran klubben

  Koordinator/alrumsmedarbejderen er ansvarlig for at printe lister ud fra det elektroniske system, hvis det er muligt.

  Tag opstilling på samlingsstedet efter evakuering.

  • Iværksæt slukningsarbejde – hvis det er muligt og forsvarligt

  Luk døre og vinduer for at begrænse branden

  • Modtag brandvæsnet og oplys følgende:

  Er der personer i bygningen? –Hvor?

  Hvor brænder det?

  Hvad er det, der brænder?

  Hvor er der adgangsveje til det berørte område?

   

  Det er koordinator og den, der varetager køkkenfunktionen, der sørger for at uddelegere opgaverne, så alle ansatte ved, hvilken funktion de skal varetage.