Gå til hovedindhold
You are at:

Referater 2021

Referater

 • Referat af møde den 14. december 2021

  Forældrerepræsentanter: Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Line Hofmann, Jeanette Astrup, Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Suppleant: Simon Krarup

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Thor og Sophia

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Anna Olivarius

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden godkendt

  17:05 – 17:10                    Elevrepræsentanter (O)

  Ingen punkter siden sidst. Og ingen møder. Det er ikke muligt at samle elever på tværs af klasserne.

  17:10 – 17:15                    Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  Ingen punkter til opfølgning

  17:15 – 17:20                    Orientering

  Formand

  Ingen meddelelser

  Ledelse

  Skolen får omkring 30 elever i nødpasning på skoledagene, og 10 børn i juleferien.

  Det lykkedes at få klargjort de nye computere til udlevering til 4. årgang.

  Det har været muligt at sikre udlån til alle der havde behov på 2. og 3. årgang til brug i fjernundervisningsperioden.

  Der er kommet tilbud fra flere foto-firmaer, der byder ind på opgaven med klasse – og portrætfoto. Louise Zyskind meldte sig til at gennemgå og vurdere materialet.

  Ny pædagog – Mikkel - ansat på klubben – starter den 1.1.22

  Kulturugen i uge 4 bliver skubbet til foråret, da det er en forudsætning, at mange forældre bidrager med madlavning mv. i løbet af ugen – det går ikke pt. henset til smitte.

  Medarbejdere

  Opfordrer til at skolebestyrelsen - forældrene – står som afsender på forventninger til elevdeltagelse i undervisningen i forhold til fjernundervisning. Dette vil være aktuelt, hvis hjemmeundervisningen forlænges udover de nu udmeldte dage.

  Forældrehenvendelser

  Ingen henvendelser 

  17:20 – 17:50                    Kommunens Mad- og måltidspolitik, høringssvar 11. januar (D)

  Høringssvar fra skolen afsendes og tager indholdsmæssigt udgangspunkt i samme svar som sidst.

  Lang og spændende drøftelse om spisesituationer/spisefrikvarter på skolen, i klubben og på SFO’en. SFO’en arbejder pt. med det sociale måltid, hvor der skabes rammer for ro og nærvær for at skabe en hyggelig atmosfære og hvor der stilles krav til deltagelsen i forbindelse med måltiderne. Bl.a. arbejdes der med bordskik.

  I forhold skoledelen blev det besluttet, at der både i elevråd og de to afdelinger arbejdes videre med at skabe rolige spisesituationer ud fra et dannelsesmæssigt perspektiv – og særligt for afdeling 2 om der kan skabes en anden kultur hvor eleverne medbringer madpakker/køber skolemad og dermed ikke forlader skolen i pauserne, da dette ikke bidrager til fællesskabet. Drøftelser og forslag kommer retur til skolebestyrelsen til orientering og med henblik på hvordan forældrene skal og kan bidrage til udviklingen.

  17:50 – 17:55                    Eventuelt (O)

  Ingen punkter

  17:55 – 18:00                    Punkter til formidling (B)

  Ingen

  18:00 – 18:05                    Person- og personalesager (O)

  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder: Skolebestyrelsesvalg

  Datoer: 1.09 / aflyst, 30.09, 26.10, 24.11, 14.12

   (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 24. november 2021

  Dato: 24.11.21 kl. 17:00-19:00 på skolen

  Forældrerepræsentanter: Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Line Hofmann, Jeanette Astrup, Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Suppleant: Simon Krarup

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Thor, Sophia

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Anna Olivarius, Louise Zyskind

  1. 17:00 – 17:05 Godkendelse af dagsorden

          Dagsorden godkendt

  2. 17:05 – 17:15 Elevrepræsentanter (O)

          Ingen møder siden sidst pga. smitte og sygdom

  3. 17:15 – 17:25 Opfølgning på punkt fra tidligere møde

          Ingen emner

  4. 17:25 – 17:35 Orientering
  a. Formand
          Ingen punkter

  b. Ledelse

  Smittesituationen præger hverdagen. Der har indtil videre været omkring 80 smittede – Skolen forsøger at sikre, at eleverne oplever så normal en hverdag som muligt, og føler sundhedsstyrelsens og forvaltningens anbefalinger. Vi adskiller klasser i idræt. De klasser, der har højt smittetal adskilles i sprog- og valgfag. Skolebestyrelsen roser det høje informationsniveau ifm. smitte, testning mv.

  c. Medarbejdere

  Udfordrende at skabe en god og kontinuerlig undervisning, når så mange elever er væk       på skift. Nogle medarbejdere er lidt utrygge pga. det høje smittetal

  d. Forældrehenvendelser

          Ingen

  5. 17:35 – 18:45 National Trivselsundersøgelse (D)

  Trivselsundersøgelsen er taget i maj-juni 2021 – efter eleverne vendt tilbage i skole efter den lange hjemsendelsesperiode.

  Nogle områder fra 0.-3. er gået op fra sidste måling, hvorimod 4.-9. på nogle områder er gået lidt ned. Der er igangsat indsats i forhold til området ’Inspiration og støtte’ i samarbejde med leverådet.

  Fokus på trivsel: Klassernes lærere forholder sig til den enkelte klasses resultater i den nationale trivselsmåling. Denne danner baggrund for det fortsatte og fortløbende arbejde med klassens trivsel og relevante emner belyses mere dybdegående og udspecificeret i trivselsværktøjet ’klassetrivsel.dk’. Særlige indsatser i klasserne understøttes af LKT-teamet, ligesom arbejdet med Skolestyrken er i gang med at blive implementeret. Arbejdet med relationskompetence fortsætter ligeledes.

  6. 18:45 – 18:50 Eventuelt (O)

  Forældreforedrag om digital adfærd bliver i det nye år - marts, hvor vi forhåbentlig er på den anden side af Corona - da fysisk fremmøde foretrækkes.

  SFO - julearrangement for bedsteforældre aflyses henset til smittetrykket.

  7. 18:50 – 18:55 Punkter til formidling (B)

        Ingen

  8. 18:55 – 19:00 Person- og personalesager (O)

  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder: Skolebestyrelsesvalg

  Datoer: 1.09 / aflyst, 30.09, 26.10, 24.11, 14.12

  (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 26. oktober 2021

  Dato: 26.10.21 kl. 17:00-19:30 på skolen Bemærk mødet er forlænget med ½ time

  Forældrerepræsentanter: Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Line Hofmann, Jeanette
  Astrup, Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Suppleant: Simon Krarup

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Thor Stahl Jacobsen 8.B og Sophia Lassen Wiedenhofer 8.C

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Mads Wagner, Stine Arnfred, Line Hofmann,

  1. 17:00 – 17:05 Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt

   

  2. 17:05 – 17:15 Elevrepræsentanter (O)
  Har ikke holdt møde siden sidst

   

  3. 17:15 – 17:25 Opfølgning på punkt fra tidligere møde
  Ingen

  4. 17:25 – 17:35 Orientering
  a. Formand
  Skolerådet afventer indkaldelse til møde om det specialiserede område

  b. Ledelse
  Flere familier har tilmeldt sig informationsformiddag for børn og voksne –
  dagen er tilrettelagt med både aktiviteter, rundvisning og program for ’en
  rigtig skoledag’.

  c. Medarbejdere
  Ingen meddelelser

  d. Forældrehenvendelser
  Ingen

  5. 17:35 – 17:55 Budgetopfølgning v. Camilla (O)
  Budget gennemgået og godkendt

   

  6. 17:55 – 18:55 National Trivselsundersøgelse (D)
  Punktet udsat

  7. 18:55 – 19:10 Omstillingsprogram – det specialiserede børneområde (O)
  Kort gennemgang af status for omstillingsprogrammet. Pt. intet der berører eller har konsekvenser for Trongårdsskolen

  8. 19:10 – 19:15 Eventuelt (O)
  • Skolebestyrelsesvalg til foråret - undersøges om valget kan afvikles digitalt
  • Forslag til emne til næste kontaktforældrearrangerede oplæg: Forældrerollen ift. børnenes digitale færden – gode oplægsholdere
  undersøges
  • SFO’en har to integrationsborgere ansat i en periode samt en frivillig ung mand, der kommer på skolen et par dage om ugen og har især
  fokus på idræt og udendørsaktiviteter.

  9. 19:15 – 19:20 Punkter til formidling (B)
  Reminder om kontaktforældremøde udsendes – kun få tilmeldte!

  10. 19:20 – 19:30 Person- og personalesager (O)

  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder: Skolebestyrelsesvalg

  Datoer: 24.11, 14.12

  (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 30. september 2021

  Dato: 30.09.21 kl. 17:00-19:00 på skolen
  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Line Hofmann, Jeanette Astrup
  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind
  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach
  Elevrådsrepræsentanter: Formand. Sophia Lassen Wiedenhofen, næstformand Thor Stahl Jacobsen
  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen
  Fraværende: Simon Krarup, Jakob Munksgaard, Katrine Krogh Poulsen, Thor Stahl Jacobsen

  1. 17:00 – 17:05 Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt

  2. 17:05 – 17:15 Elevrepræsentanter (O)
  God tilbagemelding på arbejdet på tværs af årgangens klasser i naturfagsugen
  samt spændende forløb.
  Der arbejdes videre med Skolestyrken på elevrådsmøderne
  Elevrådsformand deltager fremover i fælleselevrådet

  3. 17:15 – 17:25 Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  4. 17:25 – 17:35 Orientering
  a. Formand /Arbejdsgrupper
  Der er indgivet 3 høringssvar: Vedr. Mad og måltidspolitik,
  Budgettet og Oprettelsen af en Nest-klasse på Kongevejen
  Fra skoledialog gøres opmærksom på Vælgermøde den 6.10 på Virum
  skole arrangeret af Skolerådet/Bedre børneliv
  b. Ledelse
  Åbent husarrangement for skolesøgende børn/forældre lørdag den
  6.11, hvor evt. kommende elever kan se skolen. De inviteres via opslag
  i børnehaverne. Onsdag den 10.11 holdes informationsaften for
  forældre.
  Personalet har afholdt pædagogisk weekend med fokus på trivsel og
  bevægelse.
  c. Medarbejdere
  Der pågår pt. drøftelser mellem alle kommunens skoleledelser,
  forvaltning, lærere ift. udformning af lærernes opgaveoversigter.
  Der oplevelse stor opbakning til skolens samarbejde med Skolestyrken
  – samt positive forventninger til udbyttet.
  Forældrehenvendelser
  Ingen

  5. 17:35 – 17:45 Konstituering af bestyrelsen (B)
  Ombytning af formand og næstformand

  Fremover vil Jeanette Astrup varetage posten som formand og Mads Wagner
  fortsætter som næstformand.
  Ombytning af menige medlemmer
  Jakob Munksgaard indtræder som medlem, Simon Krarup træder tilbage, men
  fortsætter som suppleant

  6. 17:45 – 18:25 Trivsel
  a. Opsamling fra Trivselsmødet
  Den nationale trivselsmåling link: www.uddannelsesstatestik.dk
  kan tilgås fra den 7.10
  Udmeldelsespapirer gennemgås hvert halve år
  Månedens tal gennemgås mundtlig på bestyrelsesmøderne
  b. Skolestyrken
  Samarbejdet med Skolestyrken er i gang. De medarbejdere der er
  udpeget som ressourcepersoner er allerede i gang med
  uddannelsesforløbet og skal i løbet af de kommende uger arbejde
  med trivsel i udvalgte klasser. Der er flere uddannelsesdage hen over
  efteråret.
  Resultatet af undersøgelse om status på trivslen på skolen blandt
  elevrådets medlemmer blev gennemgået.
  c. Trivselsmødet fremadrettet – form og indhold (B)
  Trivselsmøderne nedlægges som selvstændige møder og vil fremover
  blive et punkt på de ordinære skolebestyrelsesmøder, så al
  information vedrørende trivsel tilgår den samlede skolebestyrelse.

  7. 18:25 – 18:40 Fælles kontaktforældremøde 18.11 16:30 – 18:00 (B)
  a. Skolens indsatsområder
  b. Skolebestyrelsesvalg
  c. Skolestyrken
  Ovenstående forslag til indhold på fyraftensmødet godkendt. Louise
  og Anna modtager indhold til invitation og lay-outer indkaldelsen
  invitation

  8. 18:40 – 18:45 Ferieplan og lukkedage 22/23 (B)
  Forslag til ferieplan godkendt

  9. 18:45 – 18:50 Eventuelt (O)
  Ønskes oversigt over skolens traditioner. Drøftet hvordan skolen i højere grad
  kan benytte SoMe. F.eks. FB og Instagram som erstatning for skolebladet, som
  vurderes ikke at nå bredt i den tiltænkte læserskare. Kan skolen oprette en
  instagramprofil? Forslag om at indhold kan gå på skift mellem klasserne -
  elevrådet inddrages.

  10. 18:50 – 18:55 Punkter til formidling (B)
  Invitation til kontaktforældre

  11. 18:55 – 19:00 Person- og personalesager (O)
  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder: Budgetopfølgning, Skolebestyrelsesvalg

  Datoer: 1.09 / aflyst, 30.09, 26.10, 24.11, 14.12

  (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 21. juni 2021

  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Christine Mikkelsen, Line Hofmann, Jeanette Astrup

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Adam Piontek og Thijs Østergaard Venweij

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Simon Krarup, Line Hofmann, Jakob Munksgaard, Louise Zyskind, Jeanette Astrup, Adam Piontek og Thijs, Østergaard Venweij

  1. 17:00 – 17:05 Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt

  2. 17:05 – 17:15 Elevrepræsentanter: (O)
  Ingen deltog

  3. 17:15 – 17:25 Opfølgning på punkt fra tidligere møde
  Ingen punkter til opfølgning

  4. 17:25 – 17:35 Orientering:
  a. Formand /Arbejdsgrupper
  Høringssvar afsendt ifm. klassedannelse for skoleåret 22/23, samt holdning
  til mad - og måltidspolitikken jf. pkt. 7

  b. Ledelse
  - Renovering af Håndværk - og designlokalerne udskudt således at de står
  klar til skoleåret 22/23
  - 9. klasserne har haft sidste skoledag

  c. Medarbejdere
  Ingen meddelelser

  d. Forældrehenvendelser
  Ingen henvendelser

  5. 17:35 – 17:50 Trivsel: Opfølgning på Trivselsmøde (O)
  Besluttet at gennemgå spørgeskemaer og oversigt over ind- og udmeldelser på
  skolebestyrelsesmøderne i følgende måneder: Oktober , januar og april

  6. 17:50 – 18:10 Budgetopfølgning (O) bilag
  Gennemgang af diverse poster på budgettet samt overblik over IT-investeringer
  foretaget i den forgangne skoleår samt planlagte investeringer på området for det
  kommende skoleår.

  7. 18:10 – 18:25 Mad- og måltidspolitik (D) bilag
  Skolebestyrelsen finder, at kommunens nuværende overordnede principper er
  tilstrækkelige.

  8. 18:25 – 18:40 Faglig løft og trivsel, midler til undervisning, SFO og Klub (O)
  Perioden for anvendelse af midlerne i puljen er forlænget således at midlerne kan
  bruges i hele 2021. Endelig afklaring af hvordan de kan benyttes forventes snarest.

  9. 18:40 – 18:45 Skema (O)
  Idet regeringen har foreslået øgede frihedsgrader det kommende år til skolerne på fire
  områder: Anvendelse af USU-timer til to-lærertimer så skoledagen kan forkortes, at
  det ikke udarbejdes elevplaner, at linjefagsdækning i fagene kan fraviges og at der
  ikke skal udarbejdes kvalitetsrapporter - alt for at skabe plads og overskud til øget
  fokus på trivsel, afventer skolerne endelig beslutning fra kommunalbestyrelsen. Dette
  vil ske torsdag den 24.6 - først herefter vil skemaerne kunne frigives.

  10. 18:45 – 18:50 Eventuelt (O)
  Ingen punkter

  11. 18:50 – 18:55 Punkter til formidling (B)
  Ingen punkter

  12. 18:55 – 19:00 Person- og personalesager (O)
  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder: Budgetopfølgning, skema, høringssvar klassedannelse 23/24,

  Forslag til datoer: 25.08, 30.09, 26.10, 24.11, 14.12

  (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse
   

 • Referat af møde den 25. maj 2021

  Dato:  25.05.21 kl. 17:00-19:00 på Teams

  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Christine Mikkelsen, Line Hofmann, Jeanette Astrup

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Adam Piontek og Thijs Østergaard Venweij

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Simon Krarup, Jakob Munksgaard, Anne-Marie Bach, Adam Piontek & Thijs Østergaard Venweij

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Ingen deltog

  17:15 – 17:25                    Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  Ingen punkter til opfølgning

  17:25 – 17:35                    Orientering:

  Formand /Arbejdsgrupper

  Intet nyt fra formand og arbejdsgrupper

  Ledelse

  Proces vedr. igangsætning af renovering af Håndværk og design udskydes et år - med forventet ibrugtagning skolestart 22/23. Forsinkelsen skyldes forlænget planlægningsfase og afventning af byggegodkendelse samt mulighed for samtidig reparation af taget. Da TR i kommende skoleår huser Lundtofte skoles elever pga. deres store ombygning, er der ikke mulighed for også at genhuse TR elever på andre skoler. Projektering og planlægning fortsætter.

  Skolen forventer at kunne invitere medarbejdere på en trivselstur med overnatning i september måned. Muligheder for samvær og kollegialt samvær savnes oven på Corona restriktioner. Socialt arrangement er ligeledes ønsket i APV’en.

  Nu er det igen muligt at planlægge afholdelse af lejrskoler. Skolen afventer præcise retningslinjer fra SST og forvaltning.

  Tilrettelæggelsen af sidste skoledag er i gang. I år vil der være mulighed for, at afgangseleverne kommer udklædte i skole til den traditionsrige flagalle og karamelkastning til skolens øvrige elever. Anden underholdning ikke muligt, da klasser fortsat skal holdes adskilt. 9. klasserne laver derfor klassevis en afskedsfilm, som vises i alle klasser i løbet af dagen (21. juni).

  Medarbejdere

  Ingen meddelelser

  Forældrehenvendelser

  Ingen henvendelser 

  17:35 – 17:50                    Trivsel: opfølgning på Trivselsmøde (O)

  Der er fulgt op på trivslen i alle klasser via værktøjet Klassetrivsel.dk efter klasserne er vendt tilbage til ’normal’ skolehverdag - det vil sige hver dag. Opfølgning på resultater er sket i de enkelte klasser. De fleste trivselsproblematikker var enten kendte i forvejen (hvor der er et fortløbende arbejde i gang) eller ’gået væk’ idet elevernes udfordringer har knyttet sig til den lange hjemsendelsesperiode.

  Den nationale trivselsundersøgelse bliver gennemført i alle klasser (landet over) og skal være gennemført inden 1. juni.

  Arbejdet vedrørende fællesskabsskabende aktiviteter på årgangene pågår og bliver kvalificeret i pædagogisk udvalg forud for drøftelse med de skolebestyrelsesmedlemmer der meldte sig til arbejdet - dette med henblik på anbefaling til og beslutning i skolebestyrelsen. Ligeledes skal drøftes, hvad og hvordan både arbejdet med og eventuelle problemer i forbindelse med trivsel håndteres skal formidles på forældremøder - og på hvilke årgange dette skal foregå.

  17:50 – 18:00                    Evaluering Webinar (D)

  Fint indhold og niveau til forældre. Godt flow/mange spørgsmål i spørgedelen af webinaret. Det vurderes at et lignende arrangement med andet relevant indhold kan gentages allerede i efteråret. Teknikken fungerede fint.

  18:00 – 18:15                    Medlemskab af Skole og Forældre (B)

  Formanden er kontaktet af Skole og Forældre med henblik på medlemskab. Punktet er drøftet, og der vurderes ikke at være behov for medlemskab. Pjecer mv. kan fortsat rekvireres/købes uden medlemskab.

  18:15 – 18:30                    Opfølgning APV (O)

  Første dialogmøde i sammensatte (lærer)grupper handlede om mulige tilpasninger af arbejdsgange - ideer tages med til planlægning af det kommende skoleår

  Andet dialogmøde handlede om den enkeltes eget bidrag til arbejdspladsen samt kollegers bidrag. På baggrund af tilbagemeldinger indkaldes grupperne til møde med den samlede ledelse og MED-udvalget mhp. yderligere kvalificering af ideer og tiltag.

  Lærere og pædagoger kører separate møder med samme indhold (pga. forskellige arbejdstider)

  Processen med møderækken igangsættes i indeværende skoleår og fortsætter i det nye.

  18:30 – 18:45                    Foreløbig plan for, hvordan vi får forældrene til at vælge folkeskolen i LI, LU og TR-distrikterne (O)

  Skolerne (Lindegårdsskolen, Lundtofte skole og Trongårdsskolen) samarbejder om at være opsøgende i daginstitutionerne i området for at få forældrene til at vælge folkeskolerne frem for privatskoler.

  På Trongårdsskolen ønskes ligeledes en dag i efteråret - en lørdag formiddag - hvor potentielle elever og deres forældre inviteres til en formiddag på skolen med præsentation af skolen f.eks. via en skattejagt hvor skolens fysiske rammer kan iagttages og med mulighed for at møde lærere og pædagoger og evt. med elevindslag (f.eks. skolekoret). Undersøges om en præsentationsvideo kan lægges på FB og boostes så den rammer voksne med børn i skolealderen.

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Der har igen været hærværk på cyklerne med løsnede hjul. Det undersøges igen, om der er mulighed for videoovervågning.

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  Ingen punkter til formidling

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O - lukket punkt)

  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder: Budgetopfølgning, skema 21/22, Høringssvar klassedannelse 23/24, Opfølgning på spørgeskemaer foregår i Trivselsgruppen.

  Fastlagte datoer: 21.06
  (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 28. april 2021

  Dato:  28.04.21 kl. 17:00-19:00 på Teams

  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Christine Mikkelsen, Line Hofmann, Jeanette Astrup

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Adam Piontek og Thijs Østergaard Venweij

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Simon Krarup, Adam Piontek, Thijs Østergaard Venweij

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Deltog ikke

  17:15 – 17:25                    Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  Ingen punkter

  17:25 – 17:35                    Orientering:

  Formand /Arbejdsgrupper

  Formand har modtaget henvendelse fra foreningen Skole og Forældre med henblik på medlemskab. Fordele undersøges nærmere og afvejes ift. det relativt dyre kontingent.

  Ros til webinar, mange gode spørgsmål.

  Ingen tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne, trivsel drøftes under punkt 5.

  Katrine Poulsen oplyste at arbejdet med opgradering af udeområde på Tronen er igangsat og at endnu en fuglerede er bevilliget. Fysisk igangsætning sker først ved sommerferiestart, da Tronen har brug for at benytte hele udeområdet pt. pga. Coronarestriktioner.

  Ledelse

  Ny organisering af ledelsen ifm. bevilling af en ekstra halv lederstilling som tillægges ledelsen af 10. klasse samt administrative opgaver.

  Fra august vil Anne Bay Nilsson varetage ledelsen af det specialiserede område samt forestå implementering af omstillingsprogrammet.

  Mette Schmidt Olsen vil varetage den daglige ledelse af 1.-9. klasse

  Ny leder til den halve stilling vil varetage ledelsen af 10. klasse samt en række administrative opgaver.

  Medarbejdere

  Ingen punkter

  Forældrehenvendelser

  Henvendelse vedr. deltagelse i Team Rynkeby. Drøftet og besluttet at takke nej med henvisning til princip vedtaget i skolebestyrelsen vedr. eksterne tilbud om deltagelse i pengeindsamlinger.

              .

  17:35 – 17:50                    Trivsel: Opfølgning på trivselsmødet den 7.april

  Arbejdet vedr. øget fokus på årgangsfællesskaber pågår i lærergruppen og blandt pædagogerne - tilbagemeldinger drøftes herefter med den nedsatte arbejdsgruppe. Her vil også blive drøftet konkret indhold ift. oplysninger der skal deles på forældremøder ifm. evt. oplevelse af mistrivsel hos eget barn eller i klassen.

  Klassetrivselsundersøgelser foretages i de enkelte klasser med henblik på afdækning af aktuelt trivselsniveau og behov for indsatser.

  Den Nationale trivselsmåling er åbnet og skal foretages i alle klasser inden

  1. juni - resultatet heraf foreligger først senere.

  Alle skoler er tildelt midler fra den af regeringen afsatte pulje til faglige og trivselsmæssige indsatser fx turboforløb eller en særlig trivselsindsats. Hvordan pengene anvendes skal dokumenteres og midler skal bruges inden sommerferien.

  17:50 – 18:20                      Hvordan forvaltes sanktioner overfor elever, der skaber ”bevidst” mistrivsel,

  hvad der er muligt.
  Bekendtgørelse for fremme god ro og orden vedlægges. (B)

  Skolen opererer indenfor de rammer, der er, for at sikre at alle elever kan trives og føle sig trygge i skolehverdagen. Hjemsendelse af elever benyttes, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre den øvrige klasse ro og tryghed. Hjemsendelser foregår altid i samarbejde med hjemmet og vil altid medføre efterfølgende opfølgning på den adfærd/episoder der har medført hjemsendelse.

  18:20 – 18:45                    Opfølgning APV (O)

  Punktet drøftet i SKB ift. konkrete nedslagspunkter i rapporten.

  Det overordnede mål i en kommende 3-årig periode er at højne den sociale kapital - den egenskab der sikrer, at ledelse og medarbejdere sammen kan løfte kerneopgaven. Der vil være konkrete nedslag indenfor de enkelte områder ift. hvad vi vil gøre bedre frem til næste APV. Ledelsen, AMR, TR og Med-udvalget samarbejder om at udvælge konkrete handlinger og indsatser.

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Maj-børn starter mandag den 3. maj, 3. klasses børn er nu blevet klub-børn

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  Ingen

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder: Opfølgning på APV-indsatser, evaluering af Webinar

  Fastlagte datoer: 25.05, 21.06

  (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 24. marts 2021

  Dato:  24.03.21 kl. 17:00-19:00 på Teams

  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Christine Mikkelsen, Line Hofmann, Jeanette Astrup

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Adam Piontek og Thijs Østergaard Venweij

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Jeanette Astrup, Christine Mikkelsen, Simon Krarup, Adam Piontek, Jakob Munksgaard, Line Hofmann

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Eleverne i afdeling 1 har arbejdet med videndeling af klassernes ’Top 3’ lege i forhold til de muligheder der er i de forskellige områder de tildeles.

  17:15 – 17:25                    Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  17:25 – 17:35                    Orientering:

  Formand /Arbejdsgrupper

  ingen

  Ledelse

  Skolen afventer endelig ramme for 50 % tilbagevenden for 5.-10. Klasse.

  Medarbejdere

  Stor glæde for både elever og lærere at få lov til at mødes udendørs en gang om ugen, også selvom nogle dage har været ret kolde. Alle har haft fokus på trivsel - nogle også med indlagte små faglige opgaver. Tak til skolebestyrelsen fra alle medarbejdere for påskehilsen med dejlig chokolade.

  Forældrehenvendelser

  ingen henvendelser 

  17:35 – 17:50                    Trivsel

  Spørgeskema, justeringer (B)

  Skemaet justeret med ændringsforslagene og herefter godkendt til ibrugtagning.

  Antal møder, dagsordensansvarlig

  Aftalt at møder tilstræbes placeret med et interval på 6 uger. Dagsordenansvarlige for kommende møde bliver Rikke, Anna, Louise og Stine. Planlægningen med Skolestyrken som Trongårdsskolen har entreret med for det kommende skoleår er i fuld gang. Go stil skal være en del af skolestyrken - der bør ses på om der er små tiltag der kan fokuseres på indtil da?

  17:50 – 18:10                    Skolens indsatsområder for skoleåret 21/22 (O)

  Forældresamarbejde - kommunalt indsatsområde hvor det besluttes lokalt hvilke områder af emnet der arbejdes med. Ligeledes vil arbejdet med omstillingsprogrammet blive udviklet – tidsperspektivet er ikke afklaret, da Corona har forsinket de enkelte indsatser. Herudover vil skolens egne indsatsområder være det fortsatte arbejde med læsning på alle klassetrin, den fortsatte udvikling af relationskompetence samt samarbejdet med Skolestyrken i forhold til at øge trivslen.

  18:10 – 18:35                    Brugertilfredshedsundersøgelse:

  Undersøgelsens resultater drøftet. Der ses en sammenhæng mellem tilfredshed og resultatet af trivselsundersøgelsen. De aktuelle indsatsområder der er iværksat, forventes at have en afsmittende effekt på begge. Der vil herudover være et større fokus på information om skolens faglige indsatser, som er et område der scorer lavt. Der ønskes ligeledes mere information om overgangen fra afdeling 1 til afdeling 2. SFO’en vil arbejde videre med de gode erfaringer de har fået med inddeling af børn i grupper og børneinddragelse ift. planlægning af aktiviteter. Ligeledes arbejdes der videre med endnu flere udelivs-aktiviteter, som børnene synes at profitere af og som resulterer i langt færre konflikter.       

  18:35 – 18:45                    Oplæg for forældre og medarbejdere – webinar (B)

  Besluttet at indgå aftale med Camilla Michelsen til et webinar om digital dannelse

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Orientering om prøveafvikling for skolens afgangsklasser.

  Klubben er påbegyndt brobygningsarbejdet for 3. årgang fra SFO til klub og 4.- 6. klasse har klassevis været på udendørsbesøg i klubben til hygge og varm kakao. Der startes virtuel juniorklub for 6. klasse mhp. at få elever til at tilmelde sig juniorklub i 7. klasse.

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  Webinar skal meldes ud til forældre og medarbejdere så snart dato er konfirmeret.

  Orientering til medarbejdere om det vedtagne skema der skal benyttes i forbindelse med elevudmeldinger.

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder:

  Fastlagte datoer: 28.04, 25.05, 21.06

   (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 25. februar 2021

  Referat skolebestyrelsesmøde Trongårdsskolen

  Dato:  25.02.21 kl. 17:00-19:00 på Teams

  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Christine Mikkelsen, Line Hofmann, Jeanette Astrup

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Adam Piontek og Thijs Østergaard Venweij

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Jakob Munksgaard

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Tilbagemelding fra elevrådsmøde hvor elevernes oplevelse af undervisningen i den nuværende periode har været drøftet: Mange forskellige måder ift. hvordan de enkelte lærer gør det. Ofte en blanding af at være på teams og arbejde selv. Meget bedre undervisning end ved sidste nedlukning. De fleste elever er glade, men nogle synes det er svært socialt – især når der er arbejd-selv hvor eleverne selv beslutter sig for at arbejde sammen.

  Forslag om, at eleverne ved næste møde beder alle klassers elevrådsrepræsentanter drøfte undervisningen i egne klasser – hvad fungerer godt/hvad fungerer mindre godt – med henblik på tilbagemelding til klassens lærere.

  17:15 – 17:25                    Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  Forslag om, at det er eleverne/elevrådet selv der udarbejder liste over gode aktiviteter man kan lave sammen i fritiden under hensyntagen til restriktioner – fremfor skolebestyrelsen, som drøftet tidligere.

  17:25 – 17:35                    Orientering:

  Formand /Arbejdsgrupper

  Ingen meddelelser fra formand. Fra arbejdsgruppen vedr. forslag til foredragsholder er i gang med at undersøge muligheder og priser.

  Ledelse

  Ledelsen arbejder med fagfordelingen for skoleåret 21/22. Udendørsarealer benyttes fuldt ud af glade tilbagevendte børn – stor glæde over de nye faciliteter

  Processen ift. ombygning af Håndværk- og Designlokalet er i gang og holder indtil videre tidsplanen.

  Skolen har kommunalt testpersonale ude på skolen 2 gange om ugen til testning af personalet.

  Medarbejderne: Det går godt med de lærere, der er tilbage på skolen. Men de lærere, der forsat arbejder hjemmefra, er savnede.

  Forældrehenvendelser

                                                            Ingen henvendelser.                

  17:35 – 17:55                    Budget 2021 v. Camilla (B) bilag

  Budgettet godkendt

  Alle fagudvalg har indgivet ønsker både til alm. drift samt til større investeringer, disse ønsker er drøftet i skolens budgetudvalg. Herefter tilpasses budgetforslaget til forelæggelse for skolebestyrelsen. Budgettet er fornuftigt og det ser på nuværende tidspunkt ud til, at det giver mulighed for at prioritere flere udeområder samt forskellige andre ønsker i faglokaler.

  17:55 – 18:15                    Afklaring om der kan skabes retningslinjer for, hvilke beskeder (Aula) der skal

  ligge i Overblik, og hvilke der skal sendes som beskeder. (D)

  Hvilke behov er der? Et ønske om, at beskeder, der kan tænkes at skulle genlæses, sendes som besked og ikke lægges på overblikket, hvor de hurtigt forsvinder eller er svære at genfinde.

  Drøftet på mødet hvorefter der er opbakning til forslag om, at beskeder fra skolen kommer i overbliksfeedet og beskeder fra klassen sendes som besked -og at dette skal betragtes som en opfordring, idet der kan være særlige omstændigheder der gør, at der vælges anderledes i nogle tilfælde.

  Forslaget drøftes i MED-udvalget.

  18:15 – 18:35                    Trivsel

  Svarskema ved skoleskift (B) bilag

  Spørgeskemaet med nye ændringer godkendt og vil blive digitaliseret og taget i anvendelse så snart det virker.

  Tilbagemelding fra Trivselsmøde

                                                                   Tilfredshed med at Skolestyrken inddrages i det kommende skoleår.

  Ønske om at fortsætte og udvide møderækken

  18:35 – 18:45                    Orientering om fjern- og nødundervisning (O)

  0.-4. klasser er tilbage i skole og der er har været stor gensynsglæde.

  Så få lærere/skift i klasserne som muligt skal prioriteres. I SFO/klub skal børnene også være sammen klassevis. På baggrund af udmelding fra folketinget 24.2 fortsætter de nuværende skemaer indtil videre frem til den 15.3.

  Der er fokus på trivslen hos eleverne/i klasserne.

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Opfordring til at lave lidt ekstra reklame for klubtilbuddet til de kommende 4. klasser, da der snart åbnes for tilmelding. Forslag om video der fortæller om tilbuddet.

  Skolerådet har nedsat en kommunalvalgsgruppe. Herunder arrangeres der blandt andet debatter. Emner er udvalgt og arbejdet er i gang i forhold til hvem der skal inviteres.

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  Ingen

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder:

  Udvikling af elevernes trivsel

  Skolens indsatsområder

  Brugertilfredshedsundersøgelse

  Fastlagte datoer: 24.03, 28.04, 25.05, 21.06

   (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 28. januar 2021

  Dato:  28.01.21 kl. 17:00-19:00 på Teams

  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Christine Mikkelsen, Line Hofmann, Jeanette Astrup

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Adam Piontek og Thijs Østergaard Venweij

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Simon Krarup

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Ingen møder afholdt, forslag fra bestyrelsen om et on-line møde i elevrådet mhp. at afdække Corona- situationen i alle klasser ift. trivsel og undervisning

  17:15 – 17:25                    Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  Trivsel, behandles under punkt 8

  17:25 – 17:35                    Orientering:

  Formand /Arbejdsgrupper

  Formand og næstformand har deltaget i møde i Skoleforum. Forvaltning vil gerne køre pilotprojekter ift. selvstyring af udvalgte områder på skolerne. Vi har opmærksomhed på mulighederne. Arbejdsgruppe nedsat (i Skoleforum) der arbejder med hvordan skolerne/eleverne kan blive involveret i KV21

  Arbejdsgruppen/skolekultur mødes den 2.2.

  Forslag om det skal undersøges hvilke muligheder der er for at afholde et webinar for forældre f.eks. om hvordan vi samler op på trivslen, når eleverne kommer tilbage i skole.  Stine, Rikke, Anne-Marie, Louise og Frederikke meldte sig til arbejdet.

  Arbejdsgruppen/Skolens fysiske rammer: Møde afholdt vedr. rammerne på klubben ifm. etablering af juniorklubben. Særligt fokus på udemiljø. Aftalt at der skal laves hængekøjemiljøer. Tilbud indhentes.

  Ledelse

  3.5 millioner afsat til ombygning af Håndværk - og Designlokalet (håndarbejde og sløjd). Jakob vil gerne deltage i arbejdet med at se på projektforslag fra arkitekterne.

  Der er opsat nye skærme i alle klasser og de gamle tavler er nedtaget.

  Halvtaget er revet ned ved idræt. Det bliver genopbygget og matcher det oprindelige.

  Der er opsat boldbur i udskolingsgården og 3 basketkurve på udeområderne.

  Klassedannelsen for 21-22. Trongårdsskolen får 3 klasser. Pt med 18 elever i hver klasse.

  Kommunens læseklasser flytter ind i pedelboligen - hvorfor den pt. er ved at blive klargjort til formålet

  Medarbejdere

  Gode til at afholde konstruktive årgangsmøder mhp. videndeling og planlægning ift. fjernundervisning og on-line undervisning. Tilbagemeldinger fra forældre om at undervisningen fungerer og at børnene bliver tilpas udfordret.

                                                                     Forældrehenvendelser

  Aftalt at formand og skoleleder skal orienteres og vurderer herefter hvordan henvendelsen skal behandles - og hvordan og i hvilket omfang resten af skolebestyrelsen skal involveres. Som udgangspunkt behandles henvendelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde.

  17:35 – 17:45                    Valg af en fast mødeleder eller en turnus for mødelederfunktionen (B)

  Jeanette meldte sig til opgaven

  17:45 – 17:55                    Godkendelse af timefordelingsplan for skoleåret 21/22 – herunder forkortelse

  af skoledagen jf. § 16d og § 16b Folkeskoleloven (B)

  Det ønskes at konvertere en HDS- time til svømmetime på 4 årgang, samt at fortsætte med at forkorte skoledagen ved at omdanne to ugentlige USU-timer til to-lærertimer

  Planen besluttes.

  Det undersøges om det er muligt at give 5 årgang svømmetimer det kommende skoleår, da de ikke har haft svømning i indeværende skoleår pga. renovering af svømmehallen.

  17:55 – 18:20                    Drøftelse af forslag om udarbejdelse af princip for tilbagemelding fra udvalgte

  fag til skole/hjemsamtaler – arbejdsgruppe nedsættes (D)

  Anna, Rikke, Mads (evt. Frederikke) melder sig til arbejdsgruppen

  18:20 – 18:30                    Trivsel - Skolens afklaring om brug af Skolestyrken (O)

  Skolen indgår i et samarbejde med skolestyrken. Forventeligt med opstart i august.

  18:30 – 18:45                    Orientering om fjernundervisning og nødpasning (O)

  Gennemgang af antal elever tilmeldt nødpasning samt organisering på SFO og Klub.

  I forbindelse med evt. yderligere forlængelse af restriktioner skal ses på mulighed for endnu mere on-lineundervisning samt udlån af computere til 0. og 1.årgang.

  Stor ros til alle lærere for at levere god undervisning under de særlige omstændigheder.

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Skolebestyrelsen laver liste med forslag til gode sociale on-line aktiviteter (ift. fritiden)

  Tronens medarbejdere sendes på gaden i SSP- regi. Der er klubmedarbejdere på gaden hver aften, der holder lidt øje med hvad der sker i lokalmiljøet

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  Ros til medarbejderne jf. pkt. 9

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder:

  Drøftelse af muligheder for retningslinjer for, hvilke beskeder der skal ligge i Overblik, og hvilke der skal sendes som beskeder.

  Udvikling af elevernes trivsel

  Budget

  Skolens indsatsområder

  Brugertilfredshedsundersøgelse

  Fastlagte datoer: 25.02, 24.03, 28.04, 25.05, 21.06

   (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse