Gå til hovedindhold
You are at:

Referater 2021

Referater

 • Referat af møde den 28. april 2021

  Dato:  28.04.21 kl. 17:00-19:00 på Teams

  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Christine Mikkelsen, Line Hofmann, Jeanette Astrup

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Adam Piontek og Thijs Østergaard Venweij

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Simon Krarup, Adam Piontek, Thijs Østergaard Venweij

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Deltog ikke

  17:15 – 17:25                    Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  Ingen punkter

  17:25 – 17:35                    Orientering:

  Formand /Arbejdsgrupper

  Formand har modtaget henvendelse fra foreningen Skole og Forældre med henblik på medlemskab. Fordele undersøges nærmere og afvejes ift. det relativt dyre kontingent.

  Ros til webinar, mange gode spørgsmål.

  Ingen tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne, trivsel drøftes under punkt 5.

  Katrine Poulsen oplyste at arbejdet med opgradering af udeområde på Tronen er igangsat og at endnu en fuglerede er bevilliget. Fysisk igangsætning sker først ved sommerferiestart, da Tronen har brug for at benytte hele udeområdet pt. pga. Coronarestriktioner.

  Ledelse

  Ny organisering af ledelsen ifm. bevilling af en ekstra halv lederstilling som tillægges ledelsen af 10. klasse samt administrative opgaver.

  Fra august vil Anne Bay Nilsson varetage ledelsen af det specialiserede område samt forestå implementering af omstillingsprogrammet.

  Mette Schmidt Olsen vil varetage den daglige ledelse af 1.-9. klasse

  Ny leder til den halve stilling vil varetage ledelsen af 10. klasse samt en række administrative opgaver.

  Medarbejdere

  Ingen punkter

  Forældrehenvendelser

  Henvendelse vedr. deltagelse i Team Rynkeby. Drøftet og besluttet at takke nej med henvisning til princip vedtaget i skolebestyrelsen vedr. eksterne tilbud om deltagelse i pengeindsamlinger.

              .

  17:35 – 17:50                    Trivsel: Opfølgning på trivselsmødet den 7.april

  Arbejdet vedr. øget fokus på årgangsfællesskaber pågår i lærergruppen og blandt pædagogerne - tilbagemeldinger drøftes herefter med den nedsatte arbejdsgruppe. Her vil også blive drøftet konkret indhold ift. oplysninger der skal deles på forældremøder ifm. evt. oplevelse af mistrivsel hos eget barn eller i klassen.

  Klassetrivselsundersøgelser foretages i de enkelte klasser med henblik på afdækning af aktuelt trivselsniveau og behov for indsatser.

  Den Nationale trivselsmåling er åbnet og skal foretages i alle klasser inden

  1. juni - resultatet heraf foreligger først senere.

  Alle skoler er tildelt midler fra den af regeringen afsatte pulje til faglige og trivselsmæssige indsatser fx turboforløb eller en særlig trivselsindsats. Hvordan pengene anvendes skal dokumenteres og midler skal bruges inden sommerferien.

  17:50 – 18:20                      Hvordan forvaltes sanktioner overfor elever, der skaber ”bevidst” mistrivsel,

  hvad der er muligt.
  Bekendtgørelse for fremme god ro og orden vedlægges. (B)

  Skolen opererer indenfor de rammer, der er, for at sikre at alle elever kan trives og føle sig trygge i skolehverdagen. Hjemsendelse af elever benyttes, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre den øvrige klasse ro og tryghed. Hjemsendelser foregår altid i samarbejde med hjemmet og vil altid medføre efterfølgende opfølgning på den adfærd/episoder der har medført hjemsendelse.

  18:20 – 18:45                    Opfølgning APV (O)

  Punktet drøftet i SKB ift. konkrete nedslagspunkter i rapporten.

  Det overordnede mål i en kommende 3-årig periode er at højne den sociale kapital - den egenskab der sikrer, at ledelse og medarbejdere sammen kan løfte kerneopgaven. Der vil være konkrete nedslag indenfor de enkelte områder ift. hvad vi vil gøre bedre frem til næste APV. Ledelsen, AMR, TR og Med-udvalget samarbejder om at udvælge konkrete handlinger og indsatser.

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Maj-børn starter mandag den 3. maj, 3. klasses børn er nu blevet klub-børn

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  Ingen

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder: Opfølgning på APV-indsatser, evaluering af Webinar

  Fastlagte datoer: 25.05, 21.06

  (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 24. marts 2021

  Dato:  24.03.21 kl. 17:00-19:00 på Teams

  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Christine Mikkelsen, Line Hofmann, Jeanette Astrup

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Adam Piontek og Thijs Østergaard Venweij

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Jeanette Astrup, Christine Mikkelsen, Simon Krarup, Adam Piontek, Jakob Munksgaard, Line Hofmann

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Eleverne i afdeling 1 har arbejdet med videndeling af klassernes ’Top 3’ lege i forhold til de muligheder der er i de forskellige områder de tildeles.

  17:15 – 17:25                    Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  17:25 – 17:35                    Orientering:

  Formand /Arbejdsgrupper

  ingen

  Ledelse

  Skolen afventer endelig ramme for 50 % tilbagevenden for 5.-10. Klasse.

  Medarbejdere

  Stor glæde for både elever og lærere at få lov til at mødes udendørs en gang om ugen, også selvom nogle dage har været ret kolde. Alle har haft fokus på trivsel - nogle også med indlagte små faglige opgaver. Tak til skolebestyrelsen fra alle medarbejdere for påskehilsen med dejlig chokolade.

  Forældrehenvendelser

  ingen henvendelser 

  17:35 – 17:50                    Trivsel

  Spørgeskema, justeringer (B)

  Skemaet justeret med ændringsforslagene og herefter godkendt til ibrugtagning.

  Antal møder, dagsordensansvarlig

  Aftalt at møder tilstræbes placeret med et interval på 6 uger. Dagsordenansvarlige for kommende møde bliver Rikke, Anna, Louise og Stine. Planlægningen med Skolestyrken som Trongårdsskolen har entreret med for det kommende skoleår er i fuld gang. Go stil skal være en del af skolestyrken - der bør ses på om der er små tiltag der kan fokuseres på indtil da?

  17:50 – 18:10                    Skolens indsatsområder for skoleåret 21/22 (O)

  Forældresamarbejde - kommunalt indsatsområde hvor det besluttes lokalt hvilke områder af emnet der arbejdes med. Ligeledes vil arbejdet med omstillingsprogrammet blive udviklet – tidsperspektivet er ikke afklaret, da Corona har forsinket de enkelte indsatser. Herudover vil skolens egne indsatsområder være det fortsatte arbejde med læsning på alle klassetrin, den fortsatte udvikling af relationskompetence samt samarbejdet med Skolestyrken i forhold til at øge trivslen.

  18:10 – 18:35                    Brugertilfredshedsundersøgelse:

  Undersøgelsens resultater drøftet. Der ses en sammenhæng mellem tilfredshed og resultatet af trivselsundersøgelsen. De aktuelle indsatsområder der er iværksat, forventes at have en afsmittende effekt på begge. Der vil herudover være et større fokus på information om skolens faglige indsatser, som er et område der scorer lavt. Der ønskes ligeledes mere information om overgangen fra afdeling 1 til afdeling 2. SFO’en vil arbejde videre med de gode erfaringer de har fået med inddeling af børn i grupper og børneinddragelse ift. planlægning af aktiviteter. Ligeledes arbejdes der videre med endnu flere udelivs-aktiviteter, som børnene synes at profitere af og som resulterer i langt færre konflikter.       

  18:35 – 18:45                    Oplæg for forældre og medarbejdere – webinar (B)

  Besluttet at indgå aftale med Camilla Michelsen til et webinar om digital dannelse

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Orientering om prøveafvikling for skolens afgangsklasser.

  Klubben er påbegyndt brobygningsarbejdet for 3. årgang fra SFO til klub og 4.- 6. klasse har klassevis været på udendørsbesøg i klubben til hygge og varm kakao. Der startes virtuel juniorklub for 6. klasse mhp. at få elever til at tilmelde sig juniorklub i 7. klasse.

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  Webinar skal meldes ud til forældre og medarbejdere så snart dato er konfirmeret.

  Orientering til medarbejdere om det vedtagne skema der skal benyttes i forbindelse med elevudmeldinger.

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder:

  Fastlagte datoer: 28.04, 25.05, 21.06

   (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 25. februar 2021

  Referat skolebestyrelsesmøde Trongårdsskolen

  Dato:  25.02.21 kl. 17:00-19:00 på Teams

  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Christine Mikkelsen, Line Hofmann, Jeanette Astrup

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Adam Piontek og Thijs Østergaard Venweij

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Jakob Munksgaard

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Tilbagemelding fra elevrådsmøde hvor elevernes oplevelse af undervisningen i den nuværende periode har været drøftet: Mange forskellige måder ift. hvordan de enkelte lærer gør det. Ofte en blanding af at være på teams og arbejde selv. Meget bedre undervisning end ved sidste nedlukning. De fleste elever er glade, men nogle synes det er svært socialt – især når der er arbejd-selv hvor eleverne selv beslutter sig for at arbejde sammen.

  Forslag om, at eleverne ved næste møde beder alle klassers elevrådsrepræsentanter drøfte undervisningen i egne klasser – hvad fungerer godt/hvad fungerer mindre godt – med henblik på tilbagemelding til klassens lærere.

  17:15 – 17:25                    Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  Forslag om, at det er eleverne/elevrådet selv der udarbejder liste over gode aktiviteter man kan lave sammen i fritiden under hensyntagen til restriktioner – fremfor skolebestyrelsen, som drøftet tidligere.

  17:25 – 17:35                    Orientering:

  Formand /Arbejdsgrupper

  Ingen meddelelser fra formand. Fra arbejdsgruppen vedr. forslag til foredragsholder er i gang med at undersøge muligheder og priser.

  Ledelse

  Ledelsen arbejder med fagfordelingen for skoleåret 21/22. Udendørsarealer benyttes fuldt ud af glade tilbagevendte børn – stor glæde over de nye faciliteter

  Processen ift. ombygning af Håndværk- og Designlokalet er i gang og holder indtil videre tidsplanen.

  Skolen har kommunalt testpersonale ude på skolen 2 gange om ugen til testning af personalet.

  Medarbejderne: Det går godt med de lærere, der er tilbage på skolen. Men de lærere, der forsat arbejder hjemmefra, er savnede.

  Forældrehenvendelser

                                                            Ingen henvendelser.                

  17:35 – 17:55                    Budget 2021 v. Camilla (B) bilag

  Budgettet godkendt

  Alle fagudvalg har indgivet ønsker både til alm. drift samt til større investeringer, disse ønsker er drøftet i skolens budgetudvalg. Herefter tilpasses budgetforslaget til forelæggelse for skolebestyrelsen. Budgettet er fornuftigt og det ser på nuværende tidspunkt ud til, at det giver mulighed for at prioritere flere udeområder samt forskellige andre ønsker i faglokaler.

  17:55 – 18:15                    Afklaring om der kan skabes retningslinjer for, hvilke beskeder (Aula) der skal

  ligge i Overblik, og hvilke der skal sendes som beskeder. (D)

  Hvilke behov er der? Et ønske om, at beskeder, der kan tænkes at skulle genlæses, sendes som besked og ikke lægges på overblikket, hvor de hurtigt forsvinder eller er svære at genfinde.

  Drøftet på mødet hvorefter der er opbakning til forslag om, at beskeder fra skolen kommer i overbliksfeedet og beskeder fra klassen sendes som besked -og at dette skal betragtes som en opfordring, idet der kan være særlige omstændigheder der gør, at der vælges anderledes i nogle tilfælde.

  Forslaget drøftes i MED-udvalget.

  18:15 – 18:35                    Trivsel

  Svarskema ved skoleskift (B) bilag

  Spørgeskemaet med nye ændringer godkendt og vil blive digitaliseret og taget i anvendelse så snart det virker.

  Tilbagemelding fra Trivselsmøde

                                                                   Tilfredshed med at Skolestyrken inddrages i det kommende skoleår.

  Ønske om at fortsætte og udvide møderækken

  18:35 – 18:45                    Orientering om fjern- og nødundervisning (O)

  0.-4. klasser er tilbage i skole og der er har været stor gensynsglæde.

  Så få lærere/skift i klasserne som muligt skal prioriteres. I SFO/klub skal børnene også være sammen klassevis. På baggrund af udmelding fra folketinget 24.2 fortsætter de nuværende skemaer indtil videre frem til den 15.3.

  Der er fokus på trivslen hos eleverne/i klasserne.

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Opfordring til at lave lidt ekstra reklame for klubtilbuddet til de kommende 4. klasser, da der snart åbnes for tilmelding. Forslag om video der fortæller om tilbuddet.

  Skolerådet har nedsat en kommunalvalgsgruppe. Herunder arrangeres der blandt andet debatter. Emner er udvalgt og arbejdet er i gang i forhold til hvem der skal inviteres.

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  Ingen

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder:

  Udvikling af elevernes trivsel

  Skolens indsatsområder

  Brugertilfredshedsundersøgelse

  Fastlagte datoer: 24.03, 28.04, 25.05, 21.06

   (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 28. januar 2021

  Referat skolebestyrelsesmøde Trongårdsskolen

  Dato:  28.01.21 kl. 17:00-19:00 på Teams

  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Christine Mikkelsen, Line Hofmann, Jeanette Astrup

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Adam Piontek og Thijs Østergaard Venweij

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Simon Krarup

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Ingen møder afholdt, forslag fra bestyrelsen om et on-line møde i elevrådet mhp. at afdække Corona- situationen i alle klasser ift. trivsel og undervisning

  17:15 – 17:25                    Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  Trivsel, behandles under punkt 8

  17:25 – 17:35                    Orientering:

  Formand /Arbejdsgrupper

  Formand og næstformand har deltaget i møde i Skoleforum. Forvaltning vil gerne køre pilotprojekter ift. selvstyring af udvalgte områder på skolerne. Vi har opmærksomhed på mulighederne. Arbejdsgruppe nedsat (i Skoleforum) der arbejder med hvordan skolerne/eleverne kan blive involveret i KV21

  Arbejdsgruppen/skolekultur mødes den 2.2.

  Forslag om det skal undersøges hvilke muligheder der er for at afholde et webinar for forældre f.eks. om hvordan vi samler op på trivslen, når eleverne kommer tilbage i skole.  Stine, Rikke, Anne-Marie, Louise og Frederikke meldte sig til arbejdet.

  Arbejdsgruppen/Skolens fysiske rammer: Møde afholdt vedr. rammerne på klubben ifm. etablering af juniorklubben. Særligt fokus på udemiljø. Aftalt at der skal laves hængekøjemiljøer. Tilbud indhentes.

  Ledelse

  3.5 millioner afsat til ombygning af Håndværk - og Designlokalet (håndarbejde og sløjd). Jakob vil gerne deltage i arbejdet med at se på projektforslag fra arkitekterne.

  Der er opsat nye skærme i alle klasser og de gamle tavler er nedtaget.

  Halvtaget er revet ned ved idræt. Det bliver genopbygget og matcher det oprindelige.

  Der er opsat boldbur i udskolingsgården og 3 basketkurve på udeområderne.

  Klassedannelsen for 21-22. Trongårdsskolen får 3 klasser. Pt med 18 elever i hver klasse.

  Kommunens læseklasser flytter ind i pedelboligen - hvorfor den pt. er ved at blive klargjort til formålet

  Medarbejdere

  Gode til at afholde konstruktive årgangsmøder mhp. videndeling og planlægning ift. fjernundervisning og on-line undervisning. Tilbagemeldinger fra forældre om at undervisningen fungerer og at børnene bliver tilpas udfordret.

                                                                     Forældrehenvendelser

  Aftalt at formand og skoleleder skal orienteres og vurderer herefter hvordan henvendelsen skal behandles - og hvordan og i hvilket omfang resten af skolebestyrelsen skal involveres. Som udgangspunkt behandles henvendelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde.

  17:35 – 17:45                    Valg af en fast mødeleder eller en turnus for mødelederfunktionen (B)

  Jeanette meldte sig til opgaven

  17:45 – 17:55                    Godkendelse af timefordelingsplan for skoleåret 21/22 – herunder forkortelse

  af skoledagen jf. § 16d og § 16b Folkeskoleloven (B)

  Det ønskes at konvertere en HDS- time til svømmetime på 4 årgang, samt at fortsætte med at forkorte skoledagen ved at omdanne to ugentlige USU-timer til to-lærertimer

  Planen besluttes.

  Det undersøges om det er muligt at give 5 årgang svømmetimer det kommende skoleår, da de ikke har haft svømning i indeværende skoleår pga. renovering af svømmehallen.

  17:55 – 18:20                    Drøftelse af forslag om udarbejdelse af princip for tilbagemelding fra udvalgte

  fag til skole/hjemsamtaler – arbejdsgruppe nedsættes (D)

  Anna, Rikke, Mads (evt. Frederikke) melder sig til arbejdsgruppen

  18:20 – 18:30                    Trivsel - Skolens afklaring om brug af Skolestyrken (O)

  Skolen indgår i et samarbejde med skolestyrken. Forventeligt med opstart i august.

  18:30 – 18:45                    Orientering om fjernundervisning og nødpasning (O)

  Gennemgang af antal elever tilmeldt nødpasning samt organisering på SFO og Klub.

  I forbindelse med evt. yderligere forlængelse af restriktioner skal ses på mulighed for endnu mere on-lineundervisning samt udlån af computere til 0. og 1.årgang.

  Stor ros til alle lærere for at levere god undervisning under de særlige omstændigheder.

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Skolebestyrelsen laver liste med forslag til gode sociale on-line aktiviteter (ift. fritiden)

  Tronens medarbejdere sendes på gaden i SSP- regi. Der er klubmedarbejdere på gaden hver aften, der holder lidt øje med hvad der sker i lokalmiljøet

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  Ros til medarbejderne jf. pkt. 9

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Punkter til de kommende bestyrelsesmøder:

  Drøftelse af muligheder for retningslinjer for, hvilke beskeder der skal ligge i Overblik, og hvilke der skal sendes som beskeder.

  Udvikling af elevernes trivsel

  Budget

  Skolens indsatsområder

  Brugertilfredshedsundersøgelse

  Fastlagte datoer: 25.02, 24.03, 28.04, 25.05, 21.06

   (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse