Gå til hovedindhold
You are at:

Referater 2020

Referater

 • Referat af møde den 25. februar 2020

  Dato:  25.02.20 kl. 17:00-19:00

  Forældrerepræsentanter:
  Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter:    
  Rikke Dandanell Nielsen og Morten Amstrup

  Elevrådsrepræsentanter:
  Patricia 9.b, Adam 7.c

  Skoleledelsen:
  Skoleleder Stine Arnfred, Afdelingsleder Mette Schmidt Olsen.

  Fraværende:
  Sten Rasmussen, Patricia, Adam

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden (B)

  Dagsorden godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Ingen repræsentanter til stede

  17:15 – 17:30                    Orientering:

  Arbejdsgrupper

  Elevrådet inddrages i at udarbejde en prioriteret ønskeliste til optimering af udendørsarealer til skolebestyrelsens videre bearbejdning mhp. på at afsøge muligheder for finansiering f.eks. via fondsansøgninger

  Ledelse

  Ingen meddelelser

  Medarbejdere

  Ingen meddelelser

  Forældrehenvendelser

  Ingen meddelelser

  17:30 – 17:40                    Ændring af timefordelingsplan – forslag om at søge dispensation til at

  konvertere én af tre håndværk og designtimer til en svømmetime på 4.årgang skoleår 20/21 (B)

  Siden udgivelsen af dagsordenen, er skolen blevet orienteret om, at renovering af Trongårdens svømmehal vil foregå henover det kommende skoleår, hvorfor det ikke er muligt for skolen at tilbyde svømmeundervisning. Skolebestyrelsen har derfor besluttet, at skolen følger kommunens forslag til timefordelingsplan, hvor eleverne modtager en madkundskabstime om ugen.

  17:40 – 17:50                    Procedure for hvordan skolebestyrelsen håndterer forældrehenvendelser (D)

  Principper for kommunikation blev gennemgået og drøftet

  17:50 – 18:10                    Kvalitetsrapport for skoleåret 18/19 – udtalelse fra skolebestyrelse (O)

  Skolebestyrelsens kommentarer til kvalitetsrapporten blev gennemgået. Der er særlig opmærksomhed på trivslen i indskolingen, hvor resultaterne fra den nationale trivselsundersøgelse viser, at trivslen er gået ned. Skolen redegjorde for specifikke tiltag der iværksættes med henblik på at understøtte udvikling af trivslen i positiv retning. Netop i denne periode deltager alle elever igen i den Nationale trivselsmåling, og resultaterne af denne vil blive gennemgået i skolebestyrelsen så snart resultaterne foreligger.

  18:10 – 18:35                    Opsamling fra Kontaktforældremødet – prioriteringsliste og plan for det videre

  forløb (D). De to arbejdsgrupper skolekultur og skolens fysiske rammer udarbejder en prioriteret liste af forslagene fra kontaktforældremødet.

  18:35 – 18:45                    Mulighed for afholdelse af suppleringsvalg

  Besluttet at processen igangsættes hurtigst muligt.

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Spørgsmål vedr. de obligatoriske nationale test og de frivillige test:

  Pt. afventer skolerne forvaltningen/politikernes stillingtagen til Folketingets udmelding vedr. fuldstændig frivillig brug af testene.

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  Ingen

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Ingen

  Punkter til det kommende bestyrelsesmøde

  Bestyrelsesmødedatoer: 21.08, 23.09, 19.11, 18.12, 27.01, 25.02, 25.03, 30.04, 27.05, 22.06

  Kontaktforældremøde: 16.01 2020 16:30 – 18:00

 • Møde den 27. januar 2020 blev aflyst

  Da mødet den 27. februar 2020 blev aflyst er der derfor ikke udarbejdet et referat.