Gå til hovedindhold
You are at:

Referater 2020

Referater

 • Referat af møde den 23. november 2020

  Dato: 23.11.20 kl. 17:00-19:00           Mødet afviklet på TEAMS

  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Christine Mikkelsen, Line Hofmann, Jeanette Astrup

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Adam Piontek og Thijs Verweij

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Jeanette Astrup, Simon Krarup, Adam Piontek (deltog i noget af mødet), Mette Schmidt Olsen

  1. 17:00 – 17:05 Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt

  2. 17:05 – 17:15 Elevrepræsentanter:
  Formand og næstformand valgt. Arbejdsgruppe ifm. Go’ stil-kampagne nedsat,
  Boldbur til afdeling 2 og basket kurve til begge afdelinger er indkøbt

  3. 17:15 – 17:25 Opfølgning på punkt fra tidligere møde
  • opfølgning på implementering af retningslinjer og gode råd ved
  hjemsendelse ifm. Covid-19
  Rigtig god info fra kontoret vedr. hjemsendelser. Løbende videndeling efter
  forårets nedlukning i klasse- og årgangsteam vedr. nød- og fjernundervisning.
  Kursus i Team for alle medarbejdere samt gennemgang af listen med ’gode
  råd’. Der udarbejdes en tjekliste til lærerens brug ifm. hjemsendelser.

  4. 17:25 – 17:35 Orientering:

  • a. Formand /Arbejdsgrupper
  • b. Ledelse: Legeplads + fysiske rammer ifm. juniorklub

  Stine orienterer om processen ifm. indkøb af materialer/redskaber til
  udeområder. En hurtig proces er igangsat: Elevrådet har givet input
  og tilbud er indhentet, så det kan nås at tilgå dette budgetår.
  Arbejdsgruppen vedr. fysiske rammer vil gerne inddrages fremover.
  Næste gang vil være ifm. etablering af udemiljø på Tronens område
  jvf. midler til Juniorklub. Stine udsender forslag til datoer for
  gennemgang af skolens fysiske rammer for udvalgsgruppen.
  Kommunens APV-undersøgelse er igangsat.

  • c. Medarbejdere

  Ingen

  • d. Forældrehenvendelser

  Henvendelse fra forældregruppe vedr. bekymring i forbindelse med
  lærerskift og en anden henvendelse vedr. længere sygdomsfravær.
  Stine redegjorde for proces ifm. sygefravær, herunder information til
  forældre – at der vil gå tid med afklaring af forventet fraværsperiode.

  5. 17:35 – 17:55 Budgetopfølgning
  Camilla gennemgik regnskabsposterne. Spørgsmål vedr. rengøring tilkøb af
  rengøring. Rengøringsposten vil fra det kommende år blive centraliseret; CAE
  (Center for Areal og Ejendomme) står for vedligehold. Skolens eget budget
  dækker vedligehold/reparation af skader på døre, spejle mv.
  Drift dækker over toiletpapir, håndsæbe, sprit mv.
  Ubrugte midler kan overføres til næste budgetår indenfor 5% grænsen.

  6. 17:55 – 18:10 Go’ stil kampagne (O)
  Introduceres til lærere og pædagoger efter jul. Skolen vil indgå et samarbejde
  med ’Skolestyrken’. Det ønskes, at Go’ stil bliver et underordnet fokusområde
  til arbejdet med ’Skolestyrken’. Opmærksomhed på, at talemåder, der fremgår
  af trivselsgruppens arbejdspapir omsættes til ’børnesprog’.

  7. 18:10 – 18:30 Orientering om møde vedr. elevtrivsel i indskoling (O)
  Den nedsatte arbejdsgruppe udvides til også at være repræsenteret af
  lærerne. Hvis vi skal lykkes med den fælles opgave at sikre at elevernes trivsel
  højnes, skal alle interessenter være repræsenteret i arbejdsgruppen.

  8. 18:30 – 18:45 Forslag til afskaffelse af køleskabe for 1. – 3.årgang
  Udsat til næste møde

  9. 18:45 – 18:50 Eventuelt (O)

  10. 18:50 – 18:55 Punkter til formidling (B)

  11. 18:55 – 19:00 Person- og personalesager (O)
   

   

  Punkter til det kommende bestyrelsesmøde: Udvikling af elevernes trivsel, Skolens indsatsområder

   

  Fastlagte datoer: 16.12, 28.01, 25.02, 24.03, 28.04, 25.05, 21.06

  (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 29. oktober 2020

  Dato:  29.10.20 kl. 17:00-19:00       Mødet afviklet på Teams

  Deltagere:

  Forældrerepræsentanter: Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Jeanette Astrup

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Adam 8.C

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Simon Krarup, Christine Mikkelsen, Line Hofmann

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Valg af formand og næstformand udsat pga. sygdom. Elevrådet har arbejdet med ønsker til optimering af udendørsarealer.

  17:15 – 17:25                    Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  Retningslinjer og gode råd til lærerne for rammer for undervisning ved evt. nedlukning af skolen eller hjemsendelse af klasser

  På baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt forældre ifm. forårets nedlukning er der udarbejdet oversigt med gode råd/retningslinjer. ’Huskelisten’ hænges op strategiske steder i lærerområdet, ligesom der igen vil være opsummering af pointer fra evalueringsmøder om ’best pratice’ til et kommende tirsdagsmøde.

  17:25 – 17:35                    Orientering:

  Formand /Arbejdsgrupper  

  Der har været opmærksomhed i DGO vedr. skolens parkeringsplads

  Ledelse

  Pt.  registrerer CAE skolernes behov i forhold faglokaler. Der er allerede afsat penge til Trongårdsskolen til ombygning af Håndværk- og Design således at lokalerne fremover kan leve op til nye krav til fagets indhold.

  Afventer BUU-beslutning om forældre skal bære mundbind på skolens område.

  Medarbejdere

  Gør opmærksom på at den 5.10 var det lærerens dag. Skolebestyrelsen overvejer om fejring fremover kan involvere elever.

  Forældrehenvendelser

  Ingen

             

  17:35 – 18:00                    Opsamling på arbejdsmøde vedr. skolens indsatsområde – at højne elevernes trivsel (O)

  Styregruppe nedsat med ledelsesrepræsentant, Anna, Frederikke og Louise. Dette mhp. at udarbejde køreplan for arbejdet med trivsel. Punkter fra arbejdsmødet drøftes ligeledes i Pædagogisk Udvalg, som kan supplere med punkter til køreplanen.

  Fejring af trivselsdag skal indgå i styregruppens kommende arbejde.

  18:00 – 18:30                    Kontaktforældremøde dato, form og indhold (B)

  Mødet påtænkes afholdt i januar hvis muligt i forhold til de på tidspunktet gældende retningslinjer for forsamlinger. Indholdet vil tage udgangspunkt i forældreinput til den besluttede ’Go’ stil’ indsats.

  18:30 – 18:45                    Høringssvar skolernes styrelsesvedtægt (B)

  Styrelsesvedtægten er blevet revideret og forenklet. Høringssvar udarbejdes af Mads og Anna.

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Skolebestyrelsen ønsker at kende til årsagerne, når forældre vælger skoleskift. Dette også for at sikre, at der i tilfælde af udmeldelse pga. mistrivsel er arbejdet tilfredsstillende med problemstillingerne, samt sikre størst mulig ensartet tilgang.

  Ledelsen udarbejder forslag til spørgeskema der kan sendes til forældrene.

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  Ingen

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Punkter til det kommende bestyrelsesmøde: Udvikling af elevernes trivsel, Skolens indsatsområder, Budgetopfølgning, opfølgning på implementering af retningslinjer og gode råd ved hjemsendelse ifm. COVID19

   

  Fastlagte datoer: 23.11, 16.12, 28.01, 25.02, 24.03, 28.04, 25.05, 21.06

   

   (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 28. september 2020

  Dato: 28.09.20 kl. 17:00-19:00

  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Christine Mikkelsen, Line Hofmann, Jeanette Astrup.

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter:

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, Katrine Krogh Poulsen

  Fraværende: Simon Krarup, Jeanette Astrup og elevrådsrepræsentanter

  1. 17:00 – 17:05 Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

  2. 17:05 – 17:15 Elevrepræsentanter: (O)
  Ingen repræsentanter til stede

  3. 17:15 – 17:25 Opfølgning på punkt fra tidligere møde
  Plan for rammer for undervisning ved evt. nedlukning af skolen eller hjemsendelse af klasser, bilag. Samles under pkt. 6
  Retningslinjer for brug af streaming i skole og SFO (B)
  Næst sidste pind slettes. Pind 1. hedder: ”…..i skoletid og SFO…..”. Hermed godkendes princippet.

  4. 17:25 – 17:35 Orientering:
  a. Formand /Arbejdsgrupper
  Trivselsarbejdsgruppen har holdt 3-4 zoommøder. Anna og Frederikke kommer til formøde i oktober med LKT-medarbejdere og Stine.

  b. Ledelse – Juniorklub, retningslinjer for SFO og Klub, Rollespil
  Kathrine informerede om rammer for juniorklubberne i LTK. Materiale med årshjul og årsplan udleveret. Kathrine orientererede om COVID19-retningslinjer for SFO og Klub Rollespil, som normalt er i foråret, erstattes af temauge pga. COVID19. SFO ser tiden an i forhold til tema for
  ugen.

  c. Medarbejdere
  Ingen meddelelser

  d. Forældrehenvendelser
  Ingen henvendelser

  5. 17:35 – 17:40 Godkendelse af feriedage og lukkedage i SFO, bilag
  Stine gennemgår forslag til SFO-lukkedage, den godkendes.

  6. 17:40 – 18:10 Tilbagemelding fra forældre ang. undervisning i lock-down i perioden
  – hvad fungerede godt, hvad fungerede mindre godt, bilag. 
  73 besvarelser
  Skolebestyrelsen samler forældretilbagemeldinger og laver forslag til ’hvad der virker’- dette præsenteres for lærerne.
  Der sendes en tilbagemelding til forældre på besvarelser på spørgeskema sammen med ”Orientering om Fjern – Nødundervisning, forældre.”
  Hvad har vi lært af 1. lock-down:
  Vi kommunikerer på teams, og møder eleverne på teams. Tydelige opgaveformuleringer i ugeplan og på Meebook. Lærere, der har brug for det, får opgraderet kompetencer ift. brug af teams.

  7. 18:10 – 18:40 Skolens håndtering om udmelding af skolecomputere til 4. og 5.årgang

  7.A Hvorfor er skolebestyrelsen ikke før skoleårets start blevet informeret om at LTK tilbyder computere til alle elever med et behov fra 4. klasse og op. Hvorfor er alle forældre til børn fra 4. klasse og op før skoleårets start ikke blevet informeret om at LTK tilbyder computere til alle elever med et behov fra 4. klasse og op.

  7.B BUU har budgetteret med 1 computer pr elev i 4-6 klasse (100%) og 35% af alle elever i 7-9 klasse skal have en PC.
  a) Hvor mange PC’ere giver ovenstående model for Trongårdsskolen.
  b) Hvor mange PC’ere har Trongårdsskolen bestilt eksklusiv de klassesæt som nævnes i punkt 7.E/c
  c) Hvor mange ”gamle” PC’ere har Trongårdsskolen stående, som regnes med at skulle udlånes til elever.
  d) Hvad er kvaliteten og den forventede levetid på de i punkt c) nævnte PC’ere.

  7.D I BUU udvalgets referat af 07-02-2019 påregnes i budgettet med 100% PC’ere til 4-6 klasse of 35% i 7. - 9. klasse. Jeg kan forstå at skolerne måske i stedet er blevet givet en rammebevilling til indkøb af PC’ere til børn, lærere, elektroniske tavler og PC-hjælp.
  a) Er ovenstående korrekt?
  b) Hvis ovenstående er korrekt, har skolen så et incitament til at indkøbe så få PC’ere til eleverne for at have flere midler til de andre punkter.

  7.E Der er fra 0-3 klasse lagt op til 2:1 klassesæt enten af PC’ere eller iPads.
  a) Hvad er valgt på Trongårdsskolen og på hvilket grundlag.
  b) Er disse klassesæt bestilt.
  c) Hvor mange enheder udgør disse klassesæt.

  Punktet drøftet. Formand og skoleleder mødes og afdækker historik i forhold til beslutning og udmelding samt den økonomiske ramme for indkøb af elevcomputere, tavler og medarbejdercomputere. Der udarbejdes herefter bilag.

  Besluttet, at de nuværende 4.og 5. kl. forældre informeres om, at der er indkøbt låne-computere til alle elever til udlevering forventeligt ultimo 2020. 3. årgangs forældre informeres om at deres børn får computer til skolestart 20/21

  7 18:40 – 18:45 Skolebestyrelses datoer for 2021 (B)
  De foreslåede datoer besluttes.

  8 18:45 – 18:50 Eventuelt (O)
  Forvaltningen har meddelt at der er afsat 3.5 millioner til opgradering af håndværk- og designlokalerne.
  Skolernes motionsdag må gerne afvikles på trods af COVID19 - indenfor sundhedsstyrelsens retningslinjer.
  Skolebestyrelsen ønsker at motionsdagen gennemføres uanset vejr, og opfordrer til ordentlig information om påklædning.
  Skolebestyrelsen ønsker at fremrykke kontaktforældremødet fra februar til januar. Form og rammer besluttes på arbejdsmødet den 26.10.

  9 18:50 – 18:55 Punkter til formidling (B)
  Rammer for udlån af computere til elever (4. og 5. årgang)
  Princip for brug af levende billeder undervisningen.

  10 18:55 – 19:00 Person- og personalesager (O)
  Punkter til det kommende bestyrelsesmøde:
  - Udvikling af elevernes trivsel, Skolens indsatsområder,
  - Budgetopfølgning.

  Fastlagte datoer: 
  2020: 29.10, 23.11, 16.12
  2021: 28.01, 25.02, 24.03, 28.04, 25.05, 21.06

  26.oktober kl. 16.00 – 20:00 Arbejdsmøde

  (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 26. august 2020

  Forældrerepræsentanter: Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Frederikke Grandt, Christine Mikkelsen, Line Hofmann, Jeanette Astrup

  Suppleanter: Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Anne-Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter: Ikke valgt endnu

  Skoleledelsen: Stine Arnfred, Mette Schmidt Olsen, SFO- og Klubleder: Katrine Krogh-Poulsen

  Fraværende: Katrine Krogh-Poulsen

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden godkendt.

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Elevrådet har endnu ikke valgt formand og næstformand.

  17:15 – 17:20                    Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  17:20 – 17:25                    Orientering:

  Formand /Arbejdsgrupper

  Skolerådet har afsendt samlet høringssvar.

  Formand har deltaget i skoledialogmødet - to punkter behandlet; COVID19-situation og omstruktureringer på det specialiserede område.

  Formand har været i dialog med DGO om trafiksituationen ved skolen.

  Ledelse:

  Ny folder fra Skolebestyrelsen bliver uddelt i klasserne og er taget vel imod.

  Medarbejdere

  Ingen meddelelser.

  Forældrehenvendelser

  Ingen forældrehenvendelser.

  17:30 – 17:35                    Konstituering af bestyrelsen (B)

  Mads Wagner valgt som formand.

  Jeanette Astrup valgt som næstformand.

  17:35 – 17:45                    Forretningsorden (B)

    Forretningsorden gennemgået og godkendt.

                                                

  17:45 – 17:50                    Dato for arbejdsmøde (B)

    Mødets tema er skolens arbejde med trivsel. Anna Olivarius og Frederikke Grandt deltager i udarbejdelsen af indhold for dagen/dagsorden.

  17:50 – 18:10                    Plan for rammer for undervisning ved evt. nedlukning af skolen eller hjemsendelse af klasser.

    Nye retningslinjer for nødundervisning afventes fra undervisningsministeriet samt politisk behandling af disse.                                                      Skolen afventer dette før evt. yderligere præciseringer af skolens lokale håndtering af situationer med hjemsendelse                                            af klasser/elever.

  Kontaktforældrene inddrages i opsamling af erfaringer fra lock-downperioden.

  18:10 – 18:20                    Retningslinjer eller princip for brug af streaming i skole og SFO (B)

  Forslag drøftet og suppleres med kommentarer til næste møde.

  18:20 – 18:30                    Fordeling af arbejdsområder

  Fordeling af skolebestyrelsens medlemmer i de nedsatte arbejdsgrupper.

  Skolens kultur: Frederikke, Christine, Louise

  Fysiske rammer: Jakob, Simon, Anna og Jeanette

  18:30 – 18:45                    Status på skoleårets start

  Gennemgang af opstart af skoleåret herunder uddybning af både lokale og kommunale indsatsområder i skoleåret 20/21.

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

   Ønske om at vedhæftede filer vedhæftes i PDF.

   Skolen har indgået samarbejdssamtale med LIFE (mere info følger).

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

   Ingen.

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

   Punkter til det kommende bestyrelsesmøde: Udvikling af elevernes trivsel, Skolens indsatsområder, Fordeling af arbejdsområder

   Opfølgning af punktet vedr. Plan for rammer for undervisning ved evt. nedlukning af skolen eller hjemsendelse af klasser (28.8)

  Opfølgning af punktet Retningslinjer eller princip for brug af streaming i skole og SFO (28.8)

  Fastlagte datoer: 28.09, 29.10, 23.11, 16.12                            

  Forslag til datoer 2021 besluttes på bestyrelsesmødet den 28.09

  (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 22. juni 2020

  Forældrerepræsentanter:

  Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter:    

  Rikke Dandanell Nielsen og Morten Amstrup

  Elevrådsrepræsentanter:

  Patricia 9.b, Adam 7.c

  Skoleledelsen:

  Skoleleder Stine Arnfred, Afdelingsleder Mette Schmidt Olsen.

  Fraværende: Patricia 9.b, Adam 7.c, Simon Krarup, Sten Rasmussen

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden

   

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O) Ikke fremmødt

   

  17:15 – 17:20                    Opfølgning på punkt fra tidligere møde

   

  17:20 – 17:30                    Orientering:

  Formand /Arbejdsgrupper

  Høringssvar det specialiserede område. To medlemmer deltager i orienteringsmøde på rådhuset forud for afgivelse af høringssvar. Materialet er meget omfattende og svært gennemskueligt, hvilket er en fælles opfattelse blandt alle skolebestyrelser.

   

  Ledelse

  Kommunens klubber og SFO’er har fået tildelt hver 50.000 kr. af kommune til ekstra sommerferieaktiviteter. Pengene kommer fra den af regeringen afsatte pulje til ekstra sommerferieaktiviteter til børn og udsatte. SFO og Klub arbejder nu med at planlægge aktiviteter hen over sommeren, da pengene skal være brugt inden 31.8

  Nødundervisning ophører efter sommerferien. Fortsat fokus på hygiejne.

  Personalerummet lydisoleres i løbet af sommeren og der indkøbes og ophænges nye pendler til erstatning for de lamper der blevet stjålet ved indbrud.

  Der opsættes nye led-lamper på gangene. De er meget store og lyser meget kraftigt. Skolen er i gang med at afklare, om de opsatte lamper lyser med den rigtige styrke. Skolen har ikke været en del af beslutning. Den er central og et led i sikring af rette lysforhold samt bæredygtigt energiforbrug.

   

  Medarbejdere

  God trivsel blandt medarbejderne i nødundervisningsperioden.

   

  Forældrehenvendelser

  Ingen henvendelser

   

  17:30 – 17:40                    Suppleringsvalg (O)

  4 kandidater stillede op og blev valgt ved fredsvalg. De nye bestyrelsesmedlemmer tiltræder 1. august. Alle nyvalgte indtræder i bestyrelsen som medlemmer - da Louise og Jakob har ønsket at fortsætte som suppleanter.

   

  17:40 – 17:55                    Budget og regnskabsopfølgning v. Camilla (G) - bilag

  Budgettet gennemgået af kontorleder Camilla Emig. Lønudgifter udgør ca. 80 procent af skolens samlede budget

  Der er et ønske fra skolebestyrelsen om, at der afsættes midler til at indlægge en ekstra temauge i SFO’en.

              

  17:55 – 18:10                    Elevskema (U) – eftersendes fredag den 19.06

  Elevskemaer taget til efterretning

   

  18:10 – 18:45                    Skolens plan for arbejde med trivsel i skoleåret 20/21 (D) - bilag

  Bilag gennemgået og drøftet. Der vil blive arrangeret et temamøde for skolebestyrelsen i starten af september.

  Ønske om et større fokus på at sikre overgangen fra afdeling 1 til afdeling 2 så de nye elever hjælpes til at få nye gode vaner i den nye afdeling.

  Besluttet at det ene årlige kontaktforældre bruges til at arbejde med trivsel. Skolebestyrelsesmedlemmer indgår i planlægningen.

   

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O.)

  Skolebestyrelsen undersøger hvilke oplægsholdere der kunne være relevante og interessante at invitere alle skolens forældre til en foredragsaften.

   

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B) Ingen

   

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O) Ingen

   

  Punkter til det kommende bestyrelsesmøde:

  Konstituering, Forretningsdagsorden, Status på skoleårets start – herunder ansættelser og fagfordeling, Skolens indsatsområder,

  Fordeling af arbejdsområder

  Hvordan kan skolebestyrelsen følge op på hvorfor elever forlader Trongårdssksolen til fordel for Privat skoler?

  Forslag til datoer: 26.08, 28.09, 29.10, 23.11, 16.12             

  Yderligere datoer besluttes på det førstkommende møde i august

  (B) beslutning, (D) drøftelse, (G) godkende, (O) orientering, (U) udtalelse

 • Referat af møde den 27. maj 2020

  Dato:  27:05 kl.17:00 – 19:00 på det store skoletorv.

  Forældrerepræsentanter:  Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter:  Rikke Dandanell Nielsen og Morten Amstrup

  Elevrådsrepræsentanter: Patricia 9.b, Adam 7.c

  Skoleledelsen:  Skoleleder Stine Arnfred, Afdelingsleder Mette Schmidt Olsen.

  Fraværende: Simon Krarup

  0) Punktet besluttet tilføjet på mødet af en enig bestyrelse, vedrørende ønske fra Mads Wagner om at opstille som formand.

  Mads Wagner blev enstemmigt valgt som ny formand for Trongårdsskolens skolebestyrelse

   

  1. 17:00 - 17:05 Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden herefter godkendt

   

  2. 17:05 – 17:05 Opfølgning på punkt fra tidligere møde

  Ingen punkter til opfølgning

   

  3. 17:05 – 17:20 Status på langsom genåbning af skoler – herunder start for junibørn.

  Siden sidste skolebestyrelsesmøde er skolens øvrige elever kommet i skole, og alle elever er nu samlet i hele klasser. Den ofte ændrede hverdag og retningslinjer på trods opleves både elever og lærere glade. Hverdagene byder fortsat på meget rengøring, håndvask og afspritning, men også mange gode ture ud af huset, ud i det blå og anderledes aktiviteter, udendørs undervisning og selvfølgelig også almindelig undervisning i klasselokalet.

  Lige i disse dage er der en del planlægning for at gøre klar til modtagelse af maj-børnene, der starter med en måneds forsinkelse den 1. juni. Vi glæder os til at tage imod dem – og er klar. Skolen arbejder med organisering af voksenressourcer på ny, idet de nye elever skal have fast personale. Derfor er der omorganisering og rokering af personalet. Både pædagoger og lærere indgår fremover i eftermiddagsskemaet i SFO’en.

   

  4. 17:20 – 17:45 Bestyrelsens holdning til brug af de forskellige mediers tilbud, der har karakter af underholdning i skole og i SFO (D)

  Besluttet at der udarbejdes retningslinjer for brug af forskellige medietilbud der har karakter af underholdning i både skoletid og SFO/klub.

   

  5. 17:45 – 18:00 Skoleårets planlægning – anderledes dage (B)

  Oversigten over planlagte anderledes skoledage blev godkendt.

   

  6. 18:00 – 18:20 Høringssvar: Omstilling på Klub- og Ungdomsskoleområdet (D)

  Punktet drøftet og SB udarbejder høringssvar.

   

  7. 18:20 – 18:40 Høringssvar: Klassedannelse 21/22

  Punktet drøftet og SB udarbejder høringssvar

   

  8. 18:40 – 18:55 Suppleringsvalg

  Suppleringsvalget igangsat mhp. valg af nye medlemmer og suppleanter pr. 1. august. SB udarbejder materialer der gør nye forældre opmærksom på muligheden for at være med til at præge deres børns skole og udvikling.

   

  9. 18:55 – 19:00 Eventuelt

  Opfølgning på fjernundervisning: Der vil blive evalueret på hele forløbet ifm. både fjernundervisning og genåbning. Ift. fjernundervisning vil der blive set på hvordan vi sikrer større ensartethed i undervisningen i tilfælde af gentagelse; herunder naturligvis med inddragelse af hvad der virker for elever/lærere. Vedr. genåbning har der været en del overraskende positive elementer, som der skal ses på i hvilken grad kan videreføres når vi forventeligt vender tilbage til en almindelig skole/dag efter sommerferien.

  Sidste skoledag for 9. klasserne er aflyst – aftalen blandt kommunens skoler er ens. Trongårdsskolen planlægger at afholde translokation den 24.6 om eftermiddagen, hvor de 3 klasser inviteres hver for sig til en kort tale og overrækkelse af eksamensbeviser. Forældrene opfordres til at sikre at der holdes afslutningsarrangementer i privat regi i de 3 klasser.

  Afslutning for 5. klasse: De seneste år har der været tradition for, at der i de enkelte klasser på 5. årgang har været taget initiativ til fællesspisning efter premieren på teaterstykket, som øves i foråret og vises for forældre og skolens øvrige elever op til sommerferien. Grundet Corona-situationen vil dette ikke ske i år. Der kan derfor arrangeres frit i klasserne i samarbejde med klassens lærere.

   

  Punkter til det kommende bestyrelsesmøde:

  Ny møderække

  Trivsels- og antimobbeforløb

  Fordeling af forældremøder

  Elevskema

  Budget og regnskabsopfølgning

  Opfølgning trivselsundersøgelse

  Budget- og regnskabsopfølgning v. Camilla (O)

   

  Kommende bestyrelsesmøder: 22.06

   

   

 • Referat af møde den 29. april 2020

  Dato: 29.04 kl.15:00 – 16:00 - møde i Coronaperioden

  Forældrerepræsentanter:
  Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter:
  Rikke Dandanell Nielsen og Morten Amstrup

  Elevrådsrepræsentanter:
  Patricia 9.b, Adam 7.c

  Skoleledelsen:
  Skoleleder Stine Arnfred, Afdelingsleder Mette Schmidt Olsen.

  Fraværende:
  Simon, elevrådsrepræsentanterne

  1. 15:00 - 15:05 Godkendelse af dagsorden

  2. 15:05 - 15:20 Status på langsom genåbning af skoler – herunder bl.a. orientering om skoledagens
  indretning.

  Orientering om forskudt mødetid, forskudte frikvarterer, definerede udeområder til leg og undervisning, afhentning af elever v. indgange, struktur for lokale og toiletfordeling. Indkøbt 10 ekstra borde/bænkesæt, nyt legetøj til alle hold. Retningslinjerne for hygiejne og vask af legetøj er godt indarbejdet. Glade og motiverede elever. Stor entusiasme og opbakning fra lærere og pædagoger til at få den meget anderledes dag til at fungere for eleverne.

  3. 15:20 – 15:30 Orientering om hvordan fjernundervisning foregår for 6-10 klasse, hvilke retningslinjer stilles til lærerne fra skoleledelsen?
  Der har i hele lockdown-perioden været krav om, at lærerne var tilgængelig i almindelig arbejdstid på AULA – og at der blev tilrettelagt undervisning svarende til elevernes timer i skemaet.
  Lærerne har i denne periode i stor udstrækning fulgt op på alle elever enten i AULA eller pr. telefon.Nogle lærere iværksatter online-møder allerede i første periode, men det var meget forskelligt i hvilket omfang lærerne var bekendte med og trygge ved at benytte Teams og lave online-undervisning og møder. Mange lærere laver udførlige instruktionsvideoer til eleverne forud for opgaveløsning. Ifm med forlængelsen af lock-downperioden stillede ledelsen krav om, at alle klasser/lærere skal mødes flere gange ugentlig i Teams. Enten som klassemøder eller i grupper. Der er ikke krav om, at dette skal være et forum for undervisning, men stort set alle er nu trygge ved værktøjet og har etableret forskellige arbejdsfællesskaber for eleverne, hvor lærerne kan deltage efter behov og i den udstrækning de har mulighed for det. Mange foretrækker fortsat telefonsamtaler til trivselssamtalerne, da de oplever, at dette er den bedste måde at få eleverne i tale.

  Elevrådsrepræsentanter 6. – 9.årgang inddrages i feedback af fjernundervisningen.
  NB: For en ordens skyld skal nævnes, at de lærere fra afdeling 2, der er kaldt på arbejde til at varetage nødundervisning for 0.-5.årgang ikke samtidig kan gennemføre fuld nødundervisning for deres klasser i afd.2

  4. 15:30 – 15:40 Niveauet for fjernundervisning for 6.-10. klasser. Hvordan undgår vi at svage/alene elever, bliver ladt endnu mere alene og uden for fællesskabet.

  Klasselærere har tæt kontakt med de elever, der enten fagligt eller socialt er mere udsatte. Der er dels den kendte gruppe fra den almindelige skoledag før lockdown, men nu også de elever, der via telefonsamtaler eller på møder i Teams giver udtryk for, at det er svært – enten fagligt eller fordi de oplever sig ensomme. 

  Ny handling efter bestyrelsesmødet:
  På baggrund af undervisningsministerens udmelding om mulighed for, at de mest udsatte elever i udskolingen gerne må komme i skole, iværksætter vi nu undervisning for de elever, der vurderes at være i denne gruppe. Der vil være tale om små hold med undervisning et par dage om ugen, da de sundhedsmæssige forhold er de samme som for eleverne i 0.-5. klasse.

  5. 15:40 – 15:45 Information om hvor mange børn der ikke er kommet tilbage pga. familie der er i risikogruppen og hvor mange elever ikke er vendt tilbage, fordi forældrene føler sig utrygge.
  Pt. er der 8 børn, der bliver hjemme grundet familier i risikogruppe. 6 børn er hjemme grundet andre omstændigheder.

  6. 15:45 – 15:50 Beslutning om et nyt fast punkt: "Opfølgning på tidligere møder".
  Begrundelsen for ønsket om det faste punkt er, at afslutningen på et givet punkt på dagsordenen nogle gange kan være en opsummering fra skolens side af en evt. problematik og en redegørelse for de foranstaltninger, der er iværksat eller vil iværksættes således, at problematikken afhjælpes.
  Det kan efterlade bestyrelsen i en situation, hvor den ikke systematisk kan følge op på tiltag på længere sigt. Taget til efterretning.

  7. 15:50 – 15:55 Opfølgning på weekendens episode
  Bestyrelsen orienteret.

  8. 15:55 – 16:00 Eventuelt
  Øget fokus på skolens antimobbestrategi og løbende trivselsmæssige tiltag
  Erstatningsdag for Motionsdagen er onsdag den 24.06
  Undervisningsministeriet har udtaget skolen til at afholde National test i engelsk 7.årgang
  Der foreligger en kommunal beslutning om, at øvrige Nationale test ikke afholdes førend, ministeriet har udarbejdet nye test. De kommunale test gennemføres som hidtil.
  Suppleringsvalg

  Punkter til det kommende bestyrelsesmøde:
  Skoleårets planlægning
  - Anderledes dage
  Budget og regnskabsopfølgning
  Opfølgning trivselsundersøgelse

  Bestyrelsesmødedatoer: 21.08, 23.09, 19.11, 18.12, 27.01, 25.02, 25.03, 27.04, 27.05, 22.06
   

 • Referat af møde den 25. februar 2020

  Dato:  25.02.20 kl. 17:00-19:00

  Forældrerepræsentanter:
  Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter:    
  Rikke Dandanell Nielsen og Morten Amstrup

  Elevrådsrepræsentanter:
  Patricia 9.b, Adam 7.c

  Skoleledelsen:
  Skoleleder Stine Arnfred, Afdelingsleder Mette Schmidt Olsen.

  Fraværende:
  Sten Rasmussen, Patricia, Adam

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden (B)

  Dagsorden godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Ingen repræsentanter til stede

  17:15 – 17:30                    Orientering:

  Arbejdsgrupper

  Elevrådet inddrages i at udarbejde en prioriteret ønskeliste til optimering af udendørsarealer til skolebestyrelsens videre bearbejdning mhp. på at afsøge muligheder for finansiering f.eks. via fondsansøgninger

  Ledelse

  Ingen meddelelser

  Medarbejdere

  Ingen meddelelser

  Forældrehenvendelser

  Ingen meddelelser

  17:30 – 17:40                    Ændring af timefordelingsplan – forslag om at søge dispensation til at

  konvertere én af tre håndværk og designtimer til en svømmetime på 4.årgang skoleår 20/21 (B)

  Siden udgivelsen af dagsordenen, er skolen blevet orienteret om, at renovering af Trongårdens svømmehal vil foregå henover det kommende skoleår, hvorfor det ikke er muligt for skolen at tilbyde svømmeundervisning. Skolebestyrelsen har derfor besluttet, at skolen følger kommunens forslag til timefordelingsplan, hvor eleverne modtager en madkundskabstime om ugen.

  17:40 – 17:50                    Procedure for hvordan skolebestyrelsen håndterer forældrehenvendelser (D)

  Principper for kommunikation blev gennemgået og drøftet

  17:50 – 18:10                    Kvalitetsrapport for skoleåret 18/19 – udtalelse fra skolebestyrelse (O)

  Skolebestyrelsens kommentarer til kvalitetsrapporten blev gennemgået. Der er særlig opmærksomhed på trivslen i indskolingen, hvor resultaterne fra den nationale trivselsundersøgelse viser, at trivslen er gået ned. Skolen redegjorde for specifikke tiltag der iværksættes med henblik på at understøtte udvikling af trivslen i positiv retning. Netop i denne periode deltager alle elever igen i den Nationale trivselsmåling, og resultaterne af denne vil blive gennemgået i skolebestyrelsen så snart resultaterne foreligger.

  18:10 – 18:35                    Opsamling fra Kontaktforældremødet – prioriteringsliste og plan for det videre

  forløb (D). De to arbejdsgrupper skolekultur og skolens fysiske rammer udarbejder en prioriteret liste af forslagene fra kontaktforældremødet.

  18:35 – 18:45                    Mulighed for afholdelse af suppleringsvalg

  Besluttet at processen igangsættes hurtigst muligt.

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Spørgsmål vedr. de obligatoriske nationale test og de frivillige test:

  Pt. afventer skolerne forvaltningen/politikernes stillingtagen til Folketingets udmelding vedr. fuldstændig frivillig brug af testene.

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  Ingen

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Ingen

  Punkter til det kommende bestyrelsesmøde

  Bestyrelsesmødedatoer: 21.08, 23.09, 19.11, 18.12, 27.01, 25.02, 25.03, 30.04, 27.05, 22.06

  Kontaktforældremøde: 16.01 2020 16:30 – 18:00

 • Møde den 27. januar 2020 blev aflyst

  Da mødet den 27. februar 2020 blev aflyst er der derfor ikke udarbejdet et referat.