Gå til hovedindhold
You are at:

Referater 2019

Referater

 • Referat af møde 18. december 2019

  Dagsorden skolebestyrelsesmøde den 18.12.19 kl. 17:00-19:00

  Forældrerepræsentanter: Anne Jeremiassen, Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Fraværende: Sten Rasmussen, Simon Krarup

  Lærerrepræsentanter: Rikke Dandanell Nielsen og Morten Amstrup

  Elevrådsrepræsentanter: Patricia 9.b, Adam 7.c

  Skoleledelsen: Skoleleder Stine Arnfred, Afdelingsleder Mette Schmidt Olsen.

  Fraværende: imon Krarup, Sten Rasmussen og Anne Jeremiassen.

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden (B)

  Dagsorden godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Fælleselevrådet overvejer demonstration foran rådhuset i foråret ift. ønske om flere ressourcer til skolerne.

  Juleboden har fungeret godt i år. Der har været en bod i både afdeling 1 og 2

  17:15 – 17:30                    Orientering:

  Arbejdsgrupper

  – trafik, rundkørsel

  Punktet udsat

  Ledelse

  Kontaktforældremøde 16.1 er ved at blive planlagt. Anna Olivarius deltager i planlægningen.

  Medarbejdere

  Ingen punkter

  Forældrehenvendelser

  Ingen punkter

  17:30 – 17:45                    Rammer for bestyrelsens arbejde (D)

  Stine gennemgik bestyrelsens rammer som beskrevet i styrelsesvedtægten med fokus på hvor bestyrelsen særligt har mulighed for at præge skolens udvikling.

  17:45 – 18:10                    Opfølgning på arbejdsmødet (D)

  Principper og retningslinjer

  Arbejdsgrupperne fremlagde idekatalog over emner der kan arbejdes videre med. Oversigterne præsenteres for kontaktforældrene den 16.1 med henblik på at skabe interesse for at deltage i eksterne arbejdsgrupper med form af ideer og drøftelser af disse.

  Høringssvar fremadrettet

  Punktet udsat                     

  18:10 – 18:20                    Regnskabs- og budgetopfølgning (O)

  Budgettet gennemgået.

  18:20 – 18:35                    Orientering af afgangsresultater (D)

  Gennemgang af skolens afgangsresultater. Stor tilfredshed med at skolen har opnået et gennemsnit på 8.2, hvilket er 0,4 over forventet - til sammenligning er kommunens gennemsnit 7.9 og landsgennemsnittet er 7.1

  18:35 – 18:45                    Udvide introduktionen til sprogvalg på 4.årgang (D)

  Sproglærerne har forslået at tilrettelægge en fællessprogformiddag der kan kvalificere elevernes valg af 2. fremmedsprog - enten tysk eller fransk. Bestyrelsen bakker op om forslaget og foreslår så mange sproglærere som muligt deltager i dagen. Skolen vil efterkomme ønsket i det omfang det ikke går ud over andre klasser.

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Ingen punkter

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  Skolebestyrelsen skriver et indlæg til skolebladet om afgangsresultaterne.

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Punkter til det kommende bestyrelsesmøde

  Bestyrelsesmødedatoer: 21.08, 23.09, 19.11, 18.12, 27.01, 25.02, 25.03, 30.04, 27.05, 22.06

  Kontaktforældremøde: 16.01 2010 16:30 – 18:00

 • Referat af møde 19. november 2019

  Referat skolebestyrelsesmøde

  Dato:  19.11.19 kl. 17:00-19:00

  Forældrerepræsentanter:

  Anne Jeremiassen, Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter:    

  Rikke Dandanell Nielsen og Morten Amstrup

  Elevrådsrepræsentanter:

  Patricia 9.b, Adam 7.c

  Skoleledelsen:

  Skoleleder Stine Arnfred, Afdelingsleder Mette Schmidt Olsen.

  Fraværende: Sten Rasmussen, Simon Krarup

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden (B)

  Dagsorden godkendt

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O) Ikke mødt

  17:15 – 17:30                    Orientering:

  Arbejdsgrupper

  Nye arbejdsgrupper er netop etableret

  Ledelse

  Ny skolechef, Mette Grønvaldt, ansat pr. 1.12, ny direktør for området forventes ansat pr.1.2. Edda Heinskov er konstitueret direktør.

  Medarbejdere

  Ingen meddelelser

  Forældrehenvendelser

  Ingen forældrehenvendelser

  17:30 – 17:35                    Forslag til placering af lukkedag i 2021: Fredag den 14.maj (B)

  Forslaget godkendt

  17:35 – 17:45                    Høringssvar til Skoleudviklingsstrategien (B) Bilag

  Udkastet til den reviderede strategi drøftet. Input vil indgå i udarbejdelsen af høringssvaret.

  17:45 – 18:10                    Indsatsområder 19/20 oplæg v. Stine Arnfred (O)

  18:10 – 18:20                    Valg af fotofirma (B)

  Bestyrelsen har gennemgået forskellige mulige fotofirmaer, idet der ikke er tilfredshed med firmaet, der har varetaget opgaven i indeværende skoleår.

  Følgende firmaer kontaktes mhp. fotografering i skoleåret 20/21:

  Say Orange.com og ImageMakers

                                                                                        

  18:20 – 18:40                    Opfølgning på arbejdsmødet (B)

  Det foreslås og vedtages at gruppernes overskrift/navn er Skolekultur og Skolens fysiske rammer.

  Konkrete forslag drøftes på næste skolebestyrelsesmøde.

  18:40 – 18:45                    Ændring af starttidspunkt på møderne: kl.16 i stedet for kl.17

  forslag fra skolen.

  Besluttet at fastholde mødetidspunkt

                              

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Træerne i gården er blevet fældet

  Der arbejdes fortsat med muligheden for at opstille et juletræ udendørs.

  18:50 – 18:55                    Punkter til formidling (B)

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Punkter til det kommende bestyrelsesmøde

  Bestyrelsesmødedatoer: 21.08, 23.09, 19.11, 18.12, 27.01, 25.02, 25.03, 30.04, 27.05, 22.06

  Kontaktforældremøde: 16.01 2010 16:30 – 18:00

 • Referat af møde 29. oktober 2019

  Referat skolebestyrelsesmøde - Dato:  29.10.19 kl. 17:00-19:00

  Forældrerepræsentanter: 

  Anne Jeremiassen, Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard, Ulla Zeeberg Koch, og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter:    

  Rikke Dandanell Nielsen og Morten Amstrup

  Elevrådsrepræsentanter:

  Patricia 9.b, Adam 7.c

  Skoleledelsen:

  Skoleleder Stine Arnfred, Afdelingsleder Mette Schmidt Olsen.

  Fraværende: Anne Jeremiassen, Ulla Koch Zeeberg

   

  Dagsorden:

  17:00 – 17:05                    Godkendelse af dagsorden (B)

  Dagsorden godkendt

   

  17:05 – 17:15                    Elevrepræsentanter: (O)

  Formand og næstformand valgt.

  Arbejdsopgaver og aktivitetsgrupper fordelt på det nye elevråds arbejdsdag.

  Elevrådet har drøftet, hvordan elevrådets penge bruges bedst muligt.

  Ligeledes har elevrådet et ønske om flere skraldespande bl.a. på gangene og et ønske om flere affaldsindsamlingsdage,

  Forældrene i skolebestyrelsen efterlyser mere viden fra eleverne oplever om hvad de har brug for.

   

  17:15 – 17:25                    Orientering:

  Arbejdsgrupper

  Trafikgruppen

  Notat fra forvaltningen modtaget på baggrund af møde med politikere. Det fremgår af det modtagne notet, at forvaltningen vil kvalificere og vurdere forslagene fra mødedeltagerne.

  Ledelse

  Indskrivningsaften for kommende elever den 30.10,

  Aula -cafeeftermiddag den 7.11

  Medarbejdere

  Skolens har afholdt vellykket Høstfest for personalet.

  Aula udfordrer, fordi det er nyt, men opleves intuitivt.

  Forældrehenvendelser

  Henvendelse fra forælder vedrørende utilfredshed med skolens beslutning om aflysning af motionsdagen pga. regnvejret.

  Aftalt at alle elever de kommende år løber uanset vejrlig. Det sikres, at der planlægges en fælles plan B som også indebærer fysisk aktivitet.

  Skolebestyrelsen foreslår, at det undersøges om dagen kan erstattes.

   

  17:25 – 17:35                    Forretningsorden justeres (B) – bilag

  Den justerede dagsorden godkendt.

   

  17:35 – 17:50                    Tilbagemelding fra skoledialog (D)

  Mads deltog for Trongårdsskolen.

  På mødet blev der givet et oplæg af ekstern oplægsholder om mulige årsager til den massive stigning af udfordrede børn indenfor det specialiserede område. Opdriften på området er et landsdækkende problem.

   

  17:50 – 17:55                    Ferieplan og SFO lukkedage 2020 (B) – bilag

  Forslaget om 3 lukkedage mellem jul og nytår godkendes den 28.12+29.12+30.12 2020. De øvrige to lukkedage i 2020, som allerede er besluttet er den 2.01 + 22.05 2020

   

  17:55 – 18:00                    Forkortelse af skoledagen 2021 (B)

  Skolebestyrelsen bakker op om at der ansøges om forkortelse af skoledagen.

   

  18:00 – 18:10                    Har ledelsen overblik over manglende årsplaner i Meebook – hvordan følges der op på manglende årsplaner?

  Ledelsen følger op på manglende årsplaner.

   

  18:10 – 18:30                    Kan vi som bestyrelse fastsætte minimumsnormering for lærernes kommunikation vedr. pensum og lektier. Det vil give forældrene et bedre fundament for at støtte deres barn og vurdere om deres niveau er til strækkeligt. For alderstrin, hvor kun klasselæreren deltager i skole/hjemsamtalen.

   

  Der udarbejdes årsplaner på alle årgange i alle fag. Disse findes i Meebook.

  Fra Meebook genereres ugeplaner som fremgår i Aula.

  Opmærksomheden på manglende information opleves stort set kun ifm. langtidssygdom. Ledelsen har ekstra opmærksomhed på denne udfordring.

   

  18:30 – 18:35                    Princip for lejrskole justeres (B) – bilag

  De foreslåede justeringer besluttet.

   

  18:35 – 18:45                    Forslag til kontaktforældremøde v. ledelse + bestyrelse (D)

  Ledelsen foreslår at invitere kontaktforældre til et fyraftensmøde den 16. januar kl. 16.30-18.00.

   

  18:45 – 18:50                    Eventuelt (O)

  Skolebestyrelsesmødet den 21.11 flyttes til den 19.11

  Forslag om at henvendelser til skolebestyrelsen kan offentliggøres. Punktet drøftes igen på skolebestyrelsens arbejdsdag den 11.11

   

  18:50 – 19:55                    Punkter til formidling (B)

  Datoen for kontaktforældremødet meldes ud til alle kontaktforældre

   

  18:55 – 19:00                    Person- og personalesager (O)

  Punkter til det kommende bestyrelsesmøde

  Bestyrelsesmødedatoer: 21.08, 23.09, 19.11, 18.12, 27.01, 25.02, 25.03, 30.04, 27.05, 22.06

  Arbejdsdag : 11.11.19

 • Referat af møde - 23. september 2019

  Dato:  23.09.19 - kl. 17.00-19.00

  Forældrerepræsentanter: Anne Jeremiassen, Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard, Ulla Zeeberg Koch, og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter:  Rikke Dandanell Nielsen og Morten Amstrup  

  Elevrådsrepræsentanter: Patricia 9.b, Adam 7.c

  Skoleledelsen: Skoleleder Stine Arnfred, Afdelingsleder Mette Schmidt Olsen.

  Fraværende: Anne Jeremiassen, Simon Krarup, Anna Olivarius, Jakob Munksgaard, Ulla Zeeberg Koch, Patricia 9.b, Adam 7.c

  17:00 – 17:05               Godkendelse af dagsorden (B)

  17:05 – 17:10               Elevrepræsentanter: (O)

  17:10 – 17:25               Orientering:

  Arbejdsgrupper:

  Trafik: Dialogen med forvaltning og Teknik - og Miljøudvalget fortsætter efter møde på skolen - afventer svar fra formanden.

  Ledelse: Orientering om skolens fødselsdag.

  Orientering om skoledialog. Mads repræsenterer skolen til mødet.

  Der er indskrivningsmøde 30.11 - Trongårdsskolen får forventeligt 4 klasser i skoleåret 20/21

  Medarbejdere: God skolestart. Lærerne har været glade for tilrettelæggelsen af uge 32 som er forberedelsesuge. Nye medarbejdere er rigtig glade for opstarten.

  17:25 – 17:45               Digital dannelse + Antimobbestrategi (O)

  Rikke gennemgik skolens nye antimobbestrategi og gennemgik tankerne bag denne og gennemgik ligeledes den digitale handleplan som sikrer, at eleverne rustes relevant for alderstrinnet til at færdes i det digitale univers - alle lærere/klasser arbejder efter planen.

  17:45 – 17:55               Forebyggende indsats iværksat på folkeskoler og ungdomsuddannelser v.  Nordsjællands politikreds (O)

  Gennemgang af forløbet ifm politiets indsats.

  17:55 – 18:15               Skolens indsatsområder 19/20 (O)

  Punktet udsat

  18:15 – 18:45               Spørgsmål fra forældre (D)

  Hvordan håndteres forældrehenvendelser og besvarelser af disse, når bestyrelsen ikke har en formand?

  I forbindelse med den kommende fordeling af skolebestyrelsens opgaver som er blevet besluttet at lægge i udvalg - skal der en udpeges en forældrerepræsentant, der i samarbejde med ledelsen varetager besvarelsen.

  18:45 – 18:50               Eventuelt (O)

  18:50 – 19:55               Punkter til formidling (B)

  18:55 – 19:00               Person- og personalesager (O)

 • Referat af møde 21. august 2019

  Dato:  21.08.19 - kl. 17.00-19.00

  Forældrerepræsentanter: Mads Wagner, Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter:    Rikke Dandanell Nielsen og Morten Amstrup 

  Elevrådsrepræsentanter: Ikke valgt

   Skoleleder Stine Arnfred og afdelingsleder Mette Schmidt Olsen.

  Fraværende: Anne Jeremiassen, Simon Krarup, Ulla Zeeberg Koch og Anna Olivarius

  Godkendelse af dagsorden (B)

  17:0017:05

  Dagsorden for mødet blev ændret til at omfatte punktet: konstituering af bestyrelsen.

  Elevrepræsentanter: (O)

  Hvad er drøftet siden sidst

  17:0517:05

  Elevrådet har endnu ikke valgt formand og næstformand

  Skolebestyrelsen, som i sin nuværende sammensætning har taget hul på år 2, har konstitueret sig på ny. Det forgangne år har Anne Jeremiassen været formand, men hun har grundet arbejdspres ikke ønsket at fortsætte på posten.

  Anne fortsætter som almindeligt medlem af bestyrelsen.
   

  Forskellige modeller for bestyrelsens kommende arbejde blev drøftet. Det blev besluttet, at bestyrelsen, frem for at have en formand og næstformand, i stedet fordeler de relevante arbejdsområder mellem sig med en primær ansvarshavende for hvert område.
   

  Områderne fordeles på næste bestyrelsesmøde den 23. september. Herefter orienteres forældre.

 • Referat af møde 24. juni 2019

  Dato:  24.06.19 - kl. 17.00-19.00

  Forældrerepræsentanter:

  Anne Jeremiassen, Ulla Zeeberg Koch, Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard, og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter:     

  Anne- Marie Bach, Marion Carlsen

  Elevrådsrepræsentanter: Magnus Bryld Morsing og Kasper Brandt Haurum

  Skoleledelsen:

  Skoleleder Stine Arnfred, Afdelingsleder Mette Schmidt Olsen og SFO-og Klubleder Katrine Krogh Poulsen.

  Fraværende: Mads Wagner, Magnus Morsing, Kasper Haurum, Jakob Munksgaard

  EMNE (B) Beslutningspunkt (O) Orienteringspunkt (D) Drøftelse

  TID

  SAGSFREMSTILLING

  1

  Godkendelse af dagsorden (B)

  17:00-17:00

  Dagsorden godkendt

  2

  Elevrepræsentanter: (O)

  Hvad er drøftet siden sidst

  17:05-17:10

  Deltog ikke

  3

  Orientering fra formanden, arbejdsgrupper, ledelse og medarbejdere

  17:10-

  17:15

  Ledelsen: Sidste skoledag var vellykket.

  Fagfordelingen er på plads, skemaer lagt og alle nye medarbejdere ansat.

  Medarbejderne: De to medarbejderrepræsentanter skiftes ud i det kommende skoleår. Fremover repræsenteres medarbejderne af Rikke Dandanell Nielsen og Morten Amstrup, der begge også er tillidsrepræsentanter fra det kommende år.

  Formanden: Skolerådet har sendt opfordring til at alle skoler sammen sender brev til Det Grønne område vedr. budgetreduktionsforslagene frem for at indgive høringssvar.

  INDKOMNE SAGER

  3

  Trongårdsskolens driftsbudget 2019 v. Camilla

  Bilag eftersendes

  17:15-17:25

  Budgetudvalgets indstilling gennemgået for skolebestyrelsens medlemmer. I budgettet indgår fagudvalgenes ønsker. Bl.a. købes der ekstraordinært 20 nye skærme ligesom der er sat penge af til skolens 60 års fødselsdag.

  4

  Henvendelse fra skolerådet

  17:25- 17:40

  Drøftelse af om Trongårdsskolen tilslutter sig skolerådets opfordring. Et flertal i skolebestyrelsen ønsker at være medunderskrivere på en fælles henvendelse, med opfordring til kommunalbestyrelsen om et møde med fællesrådet samt en tilkendegivelse af at man ikke ønsker at indsende høringssvar før et møde med skolerådet og Børne - og Ungdomsudvalget.

  Anne Jeremiassen ønsker at afgive rettidigt høringsbrev og er derfor ikke medunderskriver på den fælles henvendelse.

  5

  Høring af budgetreduktions- og effektueringsforslag til håndtering af budgetoverskridelser i 2019 og årene fremover.

  Bilag

  17:40-

  18:00

  Ikke aktuelt jvf. punkt 4

  6

  Anmodningssag om hvordan bestyrelsen skal forholde sig til den politiske vedtaget prioritering om skolernes ud- og ombygning. (D)

  18:00-

  18:20

  Punktet bortfalder idet forslagsstiller mener, at emnet indgår i de samlede drøftelser jvf. punkt 4

  7

  Omfang af cykeltyverier og hærværk sammenlignet med kommunens øvrige skoler (O)

  18:20-

  18:25

  Trongårdsskolen hårdere ramt end andre skoler, sandsynligvis på grund af beliggenheden tæt på motorvejen.

  Der indkøbes og opsættes overvågning ved cykleparkering under forudsætning af at økonomien kan tilvejebringes.

  8

  Fordeling af forældremøder

  Datoer eftersendes

  18:25- 18:30

  0. årgang – 27.08 - Anne

  1. årgang – 21.08 - Simon

  2. årgang – 3.09 - Anna eller Mads

  3. årgang – 10.09 - Steen

  4. årgang – 17.09 - Simon

  5. årgang – 28.08 - Ulla

  6. årgang - 4.9 - Jakob
  7. årgang - 19.9 - Louise
  8. årgang - 20.8 - Anna
  9. årgang - 11.9

  9

  Elevskemaer (B)

  18:30 -

  18:40

  Principper for skemaerne gennemgået: Mødetid kl. 8 for alle elever. Jævn fordeling af timer ved fagrepetition. Ingen mellemtimer. Skemaerne opfylder principperne og er herefter godkendt.

  TILBAGEVENDENDE PUNKTER

  10

  Eventuelt (O)

  18:40

  18:50

  Formanden ønsker omkonstituering på næste skolebestyrelsesmøde.

  11

  Punkter til formidling (B)

  18:50-

  18:55

  .

  12

  Person- og personalesager

  18:55

  19:00

  Punkter til orientering (behandles ikke)

  Kommende punkter (O)

  Sager der vil blive behandlet på kommende møder.

  Oplæg om digital dannelse

  Ny antimobbestrategi

  Datoer for kommende møder

   21.08, 23.09, 29.10, 21.11, 18.12, 27.01, 25.02, 25.03, 30.04, 27.05, 22.06

 • Referat af møde 21. maj 2019

  REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE -TRONGÅRDSKOLEN

  Dato:  21.05.19 - kl. 17.00-19.00

  Deltagere:

  Forældrerepræsentanter:

  Anne Jeremiassen, Ulla Zeeberg Koch, Simon Krarup, Mads Wagner, Anna Olivarius, Claus Guldberg, Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard, og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter:     

  Anne- Marie Bach, Marion Carlsen

  Elevrådsrepræsentanter: Magnus Bryld Morsing og Kasper Brandt Haurum

  Skoleledelsen:

  Skoleleder Stine Arnfred, Afdelingsleder Mette Schmidt Olsen og SFO-og Klubleder Katrine Krogh Poulsen.

  Fraværende:

  Claus Guldberg, Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard, Marion Carlsen, Magnus Bryld Morsing og Kasper Brandt Haurum

  EMNE (B) Beslutningspunkt (O) Orienteringspunkt (D) Drøftelse

  TID

  SAGSFREMSTILLING

  1

  Godkendelse af dagsorden (B)

  17:00-17:00

  Dagsorden godkendt

  2

  Elevrepræsentanter: (O)

  Hvad er drøftet siden sidst

  17:05-17:10

  Afbud

  3

  Orientering fra formanden, arbejdsgrupper, ledelse og medarbejdere

  17:10-

  17:25

  Orientering fra formanden:

  Nogle skoler har valgt at skrive til kommunalbestyrelsen med ønsket om at få tilført flere penge til skolerne.

  Arbejdsgrupper:

  Trafikarbejdsgruppen er i dialog med forvaltningen om de problemer der opleves ifm. trafikafviklingen omkring skolen særligt om morgenen.

  Formanden for Teknik - og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap, har modtaget en skrivelse fra gruppen, svar afventes.

  Medarbejdere:

  Indholdet i 9. klassernes sidste skoledag blev gennemgået jf. besked tilgået hjemmene. Fokus er år er på at sikre et godt show tilpasset de to afdelinger.

  Ledelsen:

  Claus Guldberg ønsker at trække sig fra skolebestyrelsesarbejdet på grund af stor arbejdsbyrde. Kommunalbestyrelsen forventes at godkende anmodningen.

  Fagfordelingen forløber planmæssigt. Lærernes arbejdstid er gennemgået mhp. gennemskuelighed ift. arbejdsopgaver og hvordan pausetid skal forstås.

  INDKOMNE SAGER

  3

  Anmodningssag om at flytte undervisningen om rusmidler fra 9.klasse til 8.klasse (D)

  17:35-17:40

  Forslag om også at inddrage oplysning om stoffer for eleverne på 8. årgang anerkendes, og det undersøges hvilke tilbud der passer til 8. årgang, som ikke ligner det allerede fastlagte forløb på 9. årgang.

  4

  Vedtagelse af formulering i borgmesterhenvendelse ang. badefaciliteterne.

  17:40-

  17:45

  Punktet udsat

  5

  I forbindelse med kommunens forebyggelsesstrategi, er der udarbejdet retningslinjer for tværfagligt samarbejde omkring, børn, unge og familier (O)

  17:45-

  18:00

  Orientering om kommunens samarbejdsguide – herunder Børnelinealen, kan tilgås ved dette link: https://www.ltk.dk/borger/dagtilbud-og-skole/trivsel-laering-og-deltagelse/samarbejdsguide-til-fagpersoner

  Børnelinealen er gennemgået for både lærere og pædagoger. Værktøjet er taget positivt imod og vurderes meget brugbart ift. til det fælles sprog mellem alle faggrupper - både med interne og eksterne samarbejdspartnere omkring skolens elever.

  6

  Gennemgang af opbygningen af den understøttende undervisning (O)

  Bilag vedlagt.

  18:00-

  18:10

  Gennemgang af planer for den understøttende undervisning med fokus på progressionen i de enkelte aktiviteter og på de enkelte årgang.

  7

  Drøftelse af bestyrelsens ambition om at gøre skolen til det selvfølgelige valg i distriktet (D)

  Bilag vedlagt.

  18:10-

  18:30

  Gennemgang af elevtal ift. elevtilgang og afgang.

  Skolebestyrelsen noterer sig at en større andel af børn i distriktet starter på skolen, og glæder sig over at tilgangen af elever er langt større end elever der fraflytter set generelt over hele skoleforløbet.

  TILBAGEVENDENDE PUNKTER

  8

  Eventuelt (O)

  18:30

  18:40

  9

  Punkter til formidling (B)

  18:40-

  18:44

  Der tages stilling til om der er nogle af beslutningerne der skal formidles til forældre, medarbejdere eller elever.

  10

  Person- og personalesager

  18:45

  18:55

  Der var orientering fra ledelsen om personalesag

  Punkter til orientering (behandles ikke)

  Kommende punkter (O)

  Sager der vil blive behandlet på kommende møder.

  Hvordan undgår vi hærværk på cykler

  Oplæg om dannelse og digital dannelse

  Datoer for kommende møder

   24.06

 • Referat af møde 3. april 2019

  REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE -TRONGÅRDSKOLEN

  Dato:  03.04.19 - kl. 17.00-19.00

  Deltagere:

  Forældrerepræsentanter:

  Ulla Zeeberg Koch, Simon Krarup, Anna Olivarius, Jakob Munksgaard og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter:     

  Marion Carlsen og Anne- Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter:

  Skoleledelsen:

  Skoleleder Stine Arnfred, Afdelingsleder Mette Schmidt Olsen og SFO-og Klubleder Katrine Krogh Poulsen.

  Fraværende: Sten Rasmussen, Anne Jeremiassen, Claus Guldberg, Mads Wagner, Magnus Bryld Morsing og Kasper Brandt Haurum

  EMNE (B) Beslutningspunkt (O) Orienteringspunkt (D) Drøftelse

  TID

  SAGSFREMSTILLING

  1

  Godkendelse af dagsorden (B)

  17.00-17.00

  Dagsorden godkendt

  2

  Elevrepræsentanter: (O)

  Hvad er drøftet siden sidst

  17.05-17.10

  Elevrepræsentanterne fortæller, at etablering af spiludlån og vagtordning på skoletorvet er under udarbejdelse.

  Anvendelsen og fordeling af udeområder mellem afdelingerne er blevet diskuteret.

  3

  Orientering fra formanden og trafikarbejdsgruppen

  17.10-

  17.25

  Trafikgruppen er i fortsat dialog med forvaltningen om de trafikale problemstillinger i området.

  INDKOMNE SAGER

  3

  Anmodningssag om sprogvalg

   

  17.25-17.45

  Der ønskes en drøftelse af fravalget af ´Introduktion til sprogundervisning` mhp. evt. beslutningsforslag om genindførelse af denne.

  Det blev foreslået, at elever fra udskolingen præsenterer faget umiddelbart før eleverne i 4. kl. skal vælge mellem tysk/fransk

  Ligeledes kan det overvejes at indføre en dag hvor eleverne arbejder med faget på forskellige måder.

  4

  Anmodningssag om 5. klasseteaterstykke

  17.45-

  18.05

  Louise ønsker en gennemgang af læringsmålene, samt den praktiske afvikling af teaterforløbet på 5. klassetrin.

  Punktet drøftet. Læringsmål for forløbet fremlagt ligesom der blev redegjort for tidsforbrug og organisering. Forslag og opmærksomhedspunkter fra skolebestyrelsen bringes med videre i planlægningen fremover.

  5

  Vedtagelse af formulering i borgmesterhenvendelse ang. badefaciliteterne

  18.05-

  Som aftalt på sidste møde formuleres henvendelse til Borgmesteren ang. badefaciliteterne.

  Punktet udsat.

  6

  7

  8

  Handlemuligheder ifm. cykelhærværk

  Badning efter idræt

  Skabe til computere

  18.05-

  18.30

  Grundet tilbagevendende hærværk på cykler, ønskes en drøftelse af handlemuligheder for at modgå dette:

  Skolen afdækker kommunens øvrige skolers erfaringer med cykeltyverier og hærværk – herunder hvad der findes af gode løsninger på problemet. Ligeledes afdækkes muligheder for videoovervågning samt indhentning af priser.

  Punktet drøftet. Besluttet at skolebestyrelsen skriver ud til forældrene med opfordring til at tale med deres børn om at bade efter idræt  - også efter 6. klasse hvor badning efter idræt er frivilligt - og at idrætslærerne bakker op om denne udfordring.

  Forslag om indkøb af skabe til opbevaring af computere i skoletiden til 4. og 5. årgang når disse fra næste skoleår tilbydes permanent lån af en skolecomputer. Forslaget drøftet. Enighed om at ønsket ikke imødekommes. Skolebestyrelsen har tillid til, at børnene behandler de lånte computere ordentligt – og at lærerne vil hjælpe eleverne til god adfærd med maskinerne. Hvis det senere viser sig, at der opstår problemer med at de går i stykker i tasken i løbet af skoledagen eller andre problemstillinger viser sig, tages punktet op igen.

  TILBAGEVENDENDE PUNKTER

  9

  Eventuelt (O)

  18.30-

  18.35

  Skolebestyrelsen har modtaget opfordring til Teater TABU ifm. med forestilling, der tager udgangspunkt i emnet at være barn i et misbrugshjem. Opfordring drøftet. Besluttet ikke at kontakte teatret idet skolen har andre veje at gå ift. problemstillingen.

  10

  Punkter til formidling (B)

  18.35-

  18.45

  Der tages stilling til om der er nogle af beslutningerne der skal formidles til forældre, medarbejdere eller elever.

  Punktet vedr. badning efter idræt vil indgå i næste beretning fra skolebestyrelsen.

  Punkter til orientering (behandles ikke)

  Kommende punkter (O)

  Sager der vil blive behandlet på kommende møder.

  Oplæg om dannelse og digital dannelse

  Evaluering af bevægelse i USU – punktet behandles på mødet den 21. maj.

  Datoer for kommende møder

  21.05 og 24.06

 • Referat af møde 22. januar 2019

  REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE -TRONGÅRDSKOLEN

  Dato:  22.01.19 - kl. 17.00-19.00

  Deltagere:

  Forældrerepræsentanter:

  Ulla Zeeberg Koch, Simon Krarup, Anna Olivarius, Claus Guldberg, Anne Jeremiassen og Louise Zyskind

  Lærerrepræsentanter:     

  Marion Carlsen og Anne- Marie Bach

  Elevrådsrepræsentanter:

  Magnus Bryld Morsing og Kasper Brandt Haurum

  Skoleledelsen:

  Skoleleder Stine Arnfred, Afdelingsleder Mette Schmidt Olsen

  Fraværende: Sten Rasmussen, Jakob Munksgaard, Mads Wagner, Katrine Krogh Poulsen

  EMNE (B) Beslutningspunkt (O) Orienteringspunkt (D) Drøftelse

  TID

  SAGSFREMSTILLING

  1

  Godkendelse af dagsorden (B)

  17.00-17.00

  Dagsorden godkendt

  2

  Elevrepræsentanter: (O)

  Hvad er drøftet siden sidst

  17.05-17.10

  Juleboden i december har haft indtægter for omkring 6000 kr. Det har været en succes. Der arbejdes videre med hvordan afviklingen kan foregå smidigere næste år, så eleverne ikke bruger hele deres frikvarter på at stå i kø

  Overskuddet doneres til en velgørende organisation. Elevrådet beslutter hvilken organisation i løbet af foråret

  Mobilfri frikvarter arbejdes der videre med. Spil er indkøbt og der skal løsninger på hvem der står for udlån og sikrer tilbagelevering af det lånte.

  3

  Orientering fra formanden og arbejdsgrupperne

  17.10-

  17.20

  Bordet rundt.

  Orientering om høringsbrev. Det konstateres at høringsfristen igen er meget kort. Formanden sender et høringssvar

  Hjemmesiden opdateres med de nye mobilregler

  INDKOMNE SAGER

  3

  FOKUSOMRÅDE

  Det videre arbejde med et af de fire fokusområder:

  Fokuspunkt Faglighed (O)

   

  17.20-18.00

  Skolebestyrelsen gennemgik de nyligt publicerede karakterer, tal for fravær og trivsel. Disse kan ses på uddannelsesstatistik.dk.

  Resultaterne er taget til efterretning.

  4

  Godkendelse af placering af lukkedage (B)

  18.00-

  18.15

  Skolebestyrelsen godkendte placeringen af lukkedage i SFO’en jf. bilag. I det kommende år er der flere ”indeklemte” dage, hvor skolen har lukket, det blev besluttet at SFO holder lukket samme dage, da der erfaringsmæssigt er meget få fremmødte børn de dage.

  5

  Røgfri Skoletid (D)

  18.15-

  18.35

  Kommunalbestyrelsen har anmodet om at skolebestyrelsen drøfter ”Røgfri Skoletid”. Jf. Bilag

  Skolebestyrelsen understreger at rygning i skoletiden, som forekommer blandt 10. kl. eleverne fremover skal foregå uden for skolens matrikel og uden for de øvrige elevers synsvidde.

  TILBAGEVENDENDE PUNKTER

  8

  Eventuelt (O)

  18.35-

  18.45

  Opfordring til at beplante kummerne foran skoleporten. Anna Olivarius og Louise Zyskind har påtaget sig opgaven at indkøbe planter til kummerne

  9

  Punkter til formidling (B)

  18.45-

  19.00

  Der tages kontakt til alle kontaktforældre med opfordring til at tilmelde sig foredraget den 4.2 med Per Schultz Jørgensen.

  Det forsøges fremover at sende oversigt over væsentligste punkter fra skolebestyrelsesmøderne i kort oversigtform til alle kontaktforældre med henblik på videreformidling i klasserne. Dette er en formandsopgave.

  Punkter til orientering (behandles ikke)

  Kommende punkter (O)

  Sager der vil blive behandlet på kommende møder.

  Oplæg om dannelse og digital dannelse

  Oplæg om arbejdet med fællesskabers betydning -> Princip for ”skolens arbejde med elevernes faglige og sociale fællesskaer”(lovpligtigt)

  Evaluering af bevægelse i USU

  Drøftelse af præstationskultur ifm. karakterer og prøver

  Datoer for kommende møder

  2019:  21.02, 18.03, 3.04, 21.05 og 24.06